MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • In Leiden zo’n 3.500 bedrijven kunnen worden gezien als midden- en kleinbedrijf (2-250 werknemers);
  • Deze 3.500 MKB’ers gezamenlijk naar schatting goed zijn voor de helft van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Leiden;
  • Tot 2021 elke twee jaar landelijk een MKB-toets werd uitgevoerd, waarbij elke gemeente in Nederland werd gescoord op MKB-vriendelijkheid, maar deze toets sindsdien niet meer wordt uitgevoerd;
  • Door het ontbreken van de toets – behalve casuïstiek – nu een integraal beeld ontbreekt wat goed gaat en wat beter kan als het gaat om MKB-vriendelijkheid in Leiden.

Overwegende dat

  • Leidse MKB’ers niet alleen zorgen voor producten en diensten, maar ook voor lokale banen voor Leidenaren van alle opleidingsniveaus en vaak ook voor samenhang in de buurt;
  • MKB’ers door hun beperkte omvang vaak niet in staat zijn om slim gebruik te maken van alle mogelijkheden of paden, zoals grote bedrijven dat kunnen;
  • Het daarom waardevol kan zijn om af en toe met een bril van een MKB’er te kijken naar ons gemeentelijk beleid, onze communicatie en onze dienstverlening;
  • Er externe onderzoeksbureaus zijn die een specifieke toets kunnen uitvoeren op MKBvriendelijkheid, samen met lokale MKB’ers, en daarop advies uitbrengen aan een gemeente wat goed gaat en wat beter kan;

Verzoekt het college

  • Een toets uit te laten voeren op de MKB-vriendelijkheid van de gemeente Leiden en de kosten van dit onderzoek (€ 10.000) te dekken uit het onderzoeksbudget voor moties, zoals vastgesteld met het verzamelamendement bij de begroting 2022.

Sebastiaan van der Veer (CDA)
Sander van Diepen (D66)
Christiaan Mulder (VVD)
Thomas van Halm (SP)
Thijs Vos (PS)