MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede=indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (-)

Tegen: n.v.t. (-)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Constaterende dat

  • Voor het goed besturen van een stad, het essentieel is dat er korte en directe lijnen bestaan tussen stadsbestuur en de ambtelijke organisatie enerzijds, en personen, organisaties en bedrijven anderzijds;
  • ·Openheid, openbaarheid en transparantie belangrijke kernwaarden zijn bij de totstandkoming van publiek beleid;

Overwegende dat

  • Raadsleden inzicht moeten hebben in de personen en organisaties die invulling hebben gegeven aan totstandkoming van beleid, en dat dit op dit moment niet altijd transparant is;

Verzoekt het college om

  • Aan raadsvoorstellen standaard een transparantieparagraaf op te nemen met daarin:
    • Een overzicht van personen, bedrijven en organisaties die het college of de ambtelijke organisatie benaderd hebben of die benaderd zijn bij de totstandkoming van een raadsvoorstel;
    • daarbij aan te geven welke informatie aan de ambtelijke organisatie of het college is vertrekt en welk belang deze personen, bedrijven en organisaties hebben bij het raadsvoorstel;
    • daarin op te nemen wat eventuele betrokkenheid/belangen van leden van het college zijn en hoe daarmee is opgegaan.

Marijke van den Berge – Partij voor de Dieren

Maarten kersten – Partij Sleutelstad