MOTIE:

Datum: 28 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, VVD

Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (18)

Tegen: D66, GL, PvdA (21)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020;

Constaterende dat

  • Het college binnenkort een besluit neemt over het wijzigen van de bestemming voor het terrein aan de Bloemistenlaan, waar kleinschalig gebouwd gaat worden;
  • Omwonenden verschillende malen aangegeven hebben de participatie onvoldoende te vinden, en zich weggezet voelen als ‘NIMBY’s’;
  • Onder andere hinderlast, verminderde verkeersveiligheid en verminderd woongenot tot de bezwaren behoren;

Overwegende dat

  • Het participatieproces niet geleid heeft tot enige verandering in het plan;
  • De ondergetekenden ook na verschillende rondes technische vragen niet duidelijk is
    geworden wat consequenties zouden zijn van de gesuggereerde aanpassingen door de bewoners;

Verzoekt het college

  • Op kortst mogelijke termijn, en voor definitieve besluitvorming in het College hierover, in overleg te treden met de projectontwikkelaar en omwonenden en te kijken hoe te komen tot een voor alle partijen acceptabel compromis;

En gaat over tot de orde van de dag.

Josine Heijnen (CDA)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)
Antoine Teeuwen (SP)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Maarten de Crom (VVD)