MOTIE:

Datum: 3 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdA

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening, Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, PvdD (9)

Tegen: D66, GL, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (30)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen ín de vergadering van 3 december 2019,

Constaterende dat:

  • Verkamering op diverse plekken in de stad heeft geleid tot (forse) overlast voor
    omwonenden;
  • Voorgesteld wordt in de schil rondom de binnenstadl een verkameringspercentage van 8% per straat toe te staan;
  • ln de huidige inventarisatie van verkamerde panden in de schil rondom de binnenstad het maximale percentage bij lange na niet gehaald wordt.

Overwegende dat:

  • Het bij de evaluatie van het beleid in de toekomst praktisch makkelijker is om het percentage te verhogen dan te verlagen;
  • De weg der geleidelijkheid daarom de voorkeur heeft;
  • Ook een percentage van 6% nog ruimte lijkt te bieden voor verkamering;

Verzoekt het college:

  • Het quotum in de schil om de binnenstad te verlagen van 8% naar 6%


Martijn Otten (PvdA)
Maarten Kersten (PS)