MOTIE:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, LP  (5)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU (32)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021,

constaterende dat

  • het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan LEAD ten behoeve van nieuwbouw voor 580 appartementen met een hoogte van 115 meter.

overwegende dat

  • er grote bezwaren zijn geuit en over de noodzaak van woningbouw in deze vorm op deze locatie. In de vorm van duizenden handtekeningen ter ondersteuning van een referendumaanvraag en meer dan 180 zienswijzen ingediend op het plan,
  • Het college al deze bezwaren en voorstellen tot aanpassing van het plan naast zich heeft neergelegd,
  • De participatie dus puur voor de procedure was en geen enkele invloed kon en mocht hebben op de plannen van het college,
  • Deze handelswijze verstoot tegen zowel het bestuursakkoord als ook de regels van behoorlijk en betrouwbaar bestuur

spreekt zijn afkeuring uit over de handelswijze van het college

en verzoekt het college dit plan opnieuw volledig te bezien.

Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Antoine Theeuwen (SP)