MOTIE:

Datum: 6 april 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (15)

Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA (24)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Constaterende dat

 • Een groot aantal stakeholders met een duidelijk belang bij dit plan niet door het college zijn geïnformeerd en/of betrokken;
 • Het burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin – waarin bewoners, verenigingen en organisaties uit Leiden Noord zich hebben verenigd – al meer dan een jaar met het college in contact probeert te komen om constructief mee te denken over de plannen;
 • Het college bij de behandeling van de jaarrekening aan de commissie SO heeft toegezegd om in gesprek te gaan met het burgerinitiatief over hun ideeën;
 • Bij de vaststelling van de concept-gebiedsvisie dit gesprek nog altijd niet had plaatsgevonden;
 • Er geen wezenlijke aanpassingen hebben plaatsgevonden na de presentatie van de concept-gebiedsvisie;

Overwegende dat

 • We met elkaar in het Bestuursakkoord de volgende afspraken hebben gemaakt:
  • We staan open voor maatschappelijke initiatieven uit de stad en gaan met hen in gesprek. We betrekken hen in onze besluitvorming.
  • We betrekken en praten met een zo diverse mogelijke groep Leidenaren.
 • Het Burgerinitiatief en andere belanghebbenden pas zijn betrokken door het college toen de uitkomst eigenlijk al vast stond;

Van oordeel zijnde dat

 • Het participatietraject over Park de Zwijger niet voldoet aan de hierboven genoemde basisprincipes;

Spreekt haar treurnis uit over het participatietraject

Thijs Vos – Partij Sleutelstad