MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, SP (24)

Tegen: D66, VVD, CDA, CU (14)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

 • De aandacht voor een veilige sportomgeving in het Leidse sportbeleid (Kaderbrief: Sport en Sportakkoord) relatief beperkt is in vergelijking met andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam;
 • Uit onderzoek is gebleken dat bijna 72% van de mensen tussen 18 en 50 jaar minstens één keer te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag in de sport tijdens hun jeugd1);
 • Van de bestuurders van sportverenigingen 41% het streven naar diversiteit als waardevol ziet, terwijl 74% binnen de leden en het kader het als een luxe probleem beschouwt2);
 • Er weinig vertegenwoordiging is van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in hogere
  functies binnen de sport2);
 • In het volgende Sportakkoord II “een sociaal veilige sport” als pijler wordt opgenomen;
 • Het nieuwe Sport en Gezondheidsbeleid eind 2023 wordt opgesteld;
 • In Veilige Stad de aanpak van racisme en discriminatie ook naar voren komt;

Overwegende dat

 • Discriminatie nooit een reden mag zijn om niet deel te nemen aan een fundamentele activiteit zoals sporten;
 • Sportverenigingen een hoeksteen van de samenleving zijn waarin het bestrijden van discriminatie en het waarborgen van sociale veiligheid te allen tijde essentieel moeten zijn;

Verzoekt het college

 • Te onderzoeken hoe de volgende uitgangspunten kunnen bijdragen aan een veilige sportomgeving in de uitwerking van relevante stukken als het Sportakkoord, het Sport en Gezondheidsbeleid en Veilige stad en de raad hierover te informeren:
  • Streven naar zo veel mogelijk diversiteit in de groep mensen die betrokken zijn bij de uitwerking, inclusief vertegenwoordiging van ondervertegenwoordigde groepen in de sport;
  • Het opnemen van diversiteit als onderdeel, waarbij gestreefd wordt naar meer diversiteit in bestuurders, trainers en coaches van Leidse sportverenigingen;
  • Inzetten op preventie door professionele voorlichting beschikbaar te stellen aan verenigingen over integriteit en verdiepende thema’s;
  • Handhaven dat sportorganisaties beschikken over minimaal preventief beleid met betrekking tot dit thema, en dit als bindende voorwaarde stellen voor financiering door de gemeente Leiden (aanbevolen door NOC*NSF);
  • Monitoren en evalueren wat het oplevert in de strijd tegen discriminatie en racisme in de sport.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Malcolm Jones – Partij voor de Dieren
Martijn Otten – Partij van de Arbeid
Elianne Wijnands – Studenten voor Leiden
Famke Güler – Partij Sleutelstad

Voetnoten:

 1. Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport | Rapport | Huiselijk Geweld– NOC*NSF en het ministerie
  van VWS, geraadpleegd dd. 3-7-2023 
 2. Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs – Mulier Instituut geraadpleegd dd. 3-7-2023