MOTIE:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SP, CU  (10)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

Constaterende dat

 • In de Maredijkbuurt de leefbaarheid onder druk staat als gevolg van verkamering;
 • Sommige straten in de Maredijkbuurt bijna volledig verkamerd zijn;
 • In het voorliggende raadsvoorstel bij invoering van een vergunningsplicht voor omzetting op buurtniveau wordt afgewogen of dit passend is;
 • De Maredijkbuurt formeel geen buurt is, maar een onderdeel van de buurt Stationsdistrict;
 • Het In.Fact rapport weliswaar concludeert dat in delen van het Stationsdistrict sprake is van overlast, onveiligheid, overbewoning en lage sociale samenhang in combinatie met toenemende verkamering;
 • Maar in het raadsvoorstel geen vergunningsplicht in de Maredijkbuurt wordt ingesteld, omdat de leefbaarheid in het Stationsdistrict als geheel (nog) te goed is;

Overwegende dat

 • Een vergunningsplicht in de Maredijkbuurt nodig en geoorloofd is, maar dat het aanwijzen van specifieke straten de onderbouwing van het raadsvoorstel kan doorkruisen;
 • Dit probleem echter niet aan de orde is als de Maredijkbuurt tot officiële buurt wordt verheven;
 • De gemeenteraad reeds onderscheid maakt tussen het Stationsgebied en de Maredijkbuurt in enkele beleidstukken, bijvoorbeeld de Parkeervisie en de Gebiedsvisie Stationsgebied. Ook heeft de gemeente de wijkvereniging Maredijkbuurt als wijkvereniging met een eigen werkterrein erkend;

Verder constaterende dat

 • Gemeentes zelf bevoegd zijn om een indeling in wijken- en buurten vast te stellen;[1]
 • In Leiden de raad deze bevoegdheid gedelegeerd heeft aan het college;[2]

Verzoekt het college

 • Het Stationsdistrict op te splitsen in twee buurten: 1) Stationskwartier en 2) Maredijkbuurt;
 • Op korte termijn – in ieder geval voor het aflopen van de Standstill – een wijzigingsvoorstel naar de gemeenteraad te sturen waarmee alsnog een vergunningsplicht in de Maredijkbuurt wordt ingevoerd.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Pieter Krol – ChristenUnie

 

Toelichting:

Elke gemeente kent voor statistische- en beleidsdoeleinden een indeling in drie niveau’s:

 • De gemeente zelf,
 • Wijken[3],
 • Buurten

Ter illustratie: In de huidige wijk- en buurtindeling[4] is Leiden Noord een wijk, die vervolgens weer bestaat uit drie buurten: Groenoord, Noorderkwartier en De Kooi. Soms komt het voor dat een wijk uit slechts één buurt bestaat. In Leiden is dit het geval bij het Stationsdistrict, dat enkel bestaat uit de wijk Stationskwartier.

Iedere gemeente is zelf bevoegd voor het vaststellen van de indeling van een gemeente in wijken en buurten. Het CBS heeft hierin een coördinerende en adviserende rol in, maar neemt uiteindelijk de door de gemeente vastgestelde indeling over in haar systemen.

Het CBS beschrijft in de notitie Richtlijnen voor gemeenten bij het vaststellen van een indeling naar wijken en buurten – versie 2.5[5] de rolverdeling tussen gemeentes en het CBS als volgt: “Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van een goede Wijk- en Buurtindeling. De richtlijnen die in dit document zijn opgenomen zijn hiervoor een handvat. Vaststelling van de Wijk- en Buurtindeling gebeurt door Burgemeester en Wethouders. Het CBS coördineert de landelijke WBI en kan gemeenten adviseren bij het maken van een goede Wijk- en Buurtindeling. Daarnaast worden de indelingen van alle gemeenten door het CBS samengevoegd tot één landelijk dekkende wijk- en buurtkaart, die gepubliceerd wordt op o.a. www.cbs.nl en www.pdok.nl. Op basis van deze indeling publiceert het CBS statistieken op wijk- en buurtniveau over uiteenlopende thema’s (o.a. bevolking, wonen, inkomen, sociale zekerheid, energiegebruik, voorzieningen).

[1] Dit wordt op de volgende bladzijde nader toegelicht.

[2] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR363223

[3] In Leiden wordt soms de term ‘district’ gebruikt voor wat het CBS een wijk noemt en de term ‘wijk’ voor wat het CBS een buurt noemt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Verordening naamgeving van de openbare ruimte en nummering Leiden 2015.

[4] https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/wijken-in-leiden/

[5] https://www.cbs.nl/-/media/cbs/dossiers/nederland-regionaal/gemeente/gemeente-en-regionale-indelingen/richtlijnen-voor-gemeenten-vaststellen-indeling-naar-wijken-en-buurten.pdf