MOTIE:

Datum: 8 juni 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Vaststellen stedenbouwkundig plan Humanities Campus

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, SP, CU (17)

Tegen: GL, D66, PvdA, SvL (22)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023,

Constaterende dat

 • Er in het Stedenbouwkundig Plan geen laad-en-losplaats en uitwerkplaatsen ten oosten van de Witte Singel zijn ingetekend. Het laden en lossen zal vlak voor woningen van het Doelencomplex plaatsvinden;
 • Het Doelenterrein autoluw/autovrij wordt ingericht. De vijf parkeerplaatsen op de Cleveringaplaats die door de universiteit worden gebruikt komen te vervallen;
 • Het Doelenterrein tegelijkertijd via de Reuvensbrug wel bereikbaar blijft voor verkeer vanaf de openbare weg;
 • De universiteit de ambitie heeft om kleine elektrische wagentjes (Spijkstaal) in te zetten voor de bevoorading, maar vooralsnog niet zeker is of dit ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd;
 • Er in dit stadium nog geen verkeersonderzoek heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat

 • Bewoners zich zorgen maken over verschillende aspecten van de nieuwe verkeerssituatie en vrezen dat deze tot meer overlast gaat leiden;
 • Het Doelenterrein in het raadsvoorstel als autoluw en deels autovrij gebied wordt omchreven, maar er volgens bewoners meer verkeersbewegingen plaatsvinden waar het raadsvoorstel vanuit gaat (o.a. bestaande uit auto’s, busjes en kleine en grotere vrachtwagens);
 • Het belangrijk is dat er uiterlijk bij het bestemmingsplan duidelijkheid is;

Verzoekt het college

 • Samen met de universiteit, bewoners en andere relevante partijen een concreet en realistisch plan voor de afwikkeling van verkeer en logisitiek op te stellen en dit tegelijkertijd met het bestemmingsplan voor te leggen aan de raad;
 • Daarbij afspraken te maken met de universiteit, vuilophaal en servicediensten over venstertijden, frequentie en waar er geparkeerd wordt;
 • Ten behoeve van dit plan een verkeersonderzoek te houden met een nulmeting van de huidige verkeerssituatie;
 • Uiterlijk bij het bestemmingsplan duidelijkheid te bieden over hoe en met welke frequentie de logistieke bevoorading plaats gaat vinden

Famke Güler – Partij Sleutelstad

Pieter Krol – ChristenUnie