MOTIE:

Datum: 15 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 Leiden Fietsstad

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (33)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 15 december 2020,

Constaterende dat:

  • Het College een hoge ambitie heeft om fietsen in de stad zo prettig mogelijk te maken;
  • Het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 Leiden Fietsstad er op gericht is om fietsen in Leiden veiliger en aantrekkelijker te maken.

Overwegende dat:

  • Dit raadsvoorstel mogelijkheden vaststelt om Leiden als fietsstad op de kaart te zetten en daarbij voorstellen doet voor projecten;
  • Het gedeelte van de Morsweg tussen het spoor en de Doctor Lelylaan niet genoemd wordt in het raadsvoorstel als straat om aantrekkelijker te maken voor de fietser.
  • Het gedeelte Morsweg vanaf het centrum tot aan het spoor verkeers- en fietsveiliger wordt gemaakt via de Agenda Autoluwe Binnenstad en de Mobiliteitsnota.

Verzoekt het college:

  • Om een onderzoek op te zetten naar hoe de Morsweg veiliger en aantrekkelijker ingericht kan worden voor de fietser;
  • De mogelijkheid om van het genoemde gedeelte van de Morsweg een fietsstraat te maken mee te nemen in dit onderzoek;
  • Bij dit onderzoek de ontwikkelingen in de directe omgeving (Stationsgebied, Wernink-terrein, Agenda Autoluwe Binnenstad) mee te nemen;
  • De financiële consequenties voor eventuele aanpassingen in kaart te brengen;
  • Hierover te rapporteren naar de raad uiterlijk medio 2021.

Emma van Bree, GroenLinks
Abdelhaq Jermoumi, Partij van de Arbeid
Antje Jordan, D66
Marijke van den Berge, Partij voor de Dieren
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad