MOTIE:

Datum: 12 oktober 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 oktober 2023, 

Constaterende dat:

 • Leiden de aankomende jaren werkt aan een nieuw Stationsgebied waar wonen, werken, ontmoeten, reizen en vergroenen samenkomen waar het Morspoortgebied onderdeel vanuit maakt;
 • In het bestemmingsplan plannen worden gemaakt voor ca. 550 nieuw toe te voegen woningen op de zogenaamde M-kavels en in het Morspoortgebied circa 35% middensegment-woningen worden toegevoegd;
 • Deze nog niet zijn bestemd als middenhuur of betaalbare koop;
 • Seniorenwoningen kunnen helpen om de doorstroming te verbeteren op de woningmarkt voor bijvoorbeeld starters.

Overwegende dat:

 • Leiden een tekort aan betaalbare koopwoningen kent en het aantal betaalbare koopwoningen dat toegevoegd achterblijft op de behoefte. Er in 2022 geen koopwoning in het betaalbare segment is toegevoegd;[1]
 • De gemeente Leiden de gronden van de M-kavels zelf in bezit heeft en daarmee zelf het programma (huur/koop) kan bepalen in de uitgifte van de kavelpaspoorten;
 • Het voor de diversiteit van het woonmilieu in het Stationsgebied belangrijk is dat er naast sociale, betaalbare en vrije sector huur ook genoeg (betaalbare) koopwoningen worden toegevoegd;
 • Het tegelijkertijd wenselijk blijft dat er in het Morspoortgebied ook middenhuur-woningen worden toegevoegd, omdat er 1) ook nog altijd een tekort aan middenhuur-woningen blijft en 2) een deel van de woningzoekenden te veel verdient om in aanmerking te komen voor sociale huur, maar tegelijkertijd te weinig om een koopwoning van 3,5 ton te kopen;
 • Ook op deze locatie levensloopbestendige woningen kunnen komen.

Verzoekt het college:

 • Voor het middensegment 2/3e betaalbare koop en 1/3e middenhuur en voor de vrije sectorwoningen koop als uitgangspunt te nemen bij de uitgifte van de kavelpaspoorten binnen het Morspoortgebied;
 • Waar mogelijk de woningen levensloopbestendig te maken;
 • De Raad hierover voor 1 februari 2024 te informeren.

Tobias Sandoval Garcia (CDA)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Tom Leest (VVD)

 

Toelichting:

Het gaat hier om een uitgangspunt en niet om een harde grens. Verschuivingen tussen deze segmenten moeten mogelijk blijven, mits goed onderbouwd vanuit de marktvraag of haalbaarheid van het plan.

[1] Zie beantwoording van vraag 495 bij de Kaderbrief 2023-2027: “Er zijn in 2022 geen koopwoningen in het goedkope en betaalbare segment opgeleverd.”