MOTIE:

Datum: 21 december 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Leiden 2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP, Josine Heijnen (9)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, Joost Bleijie & Roeland Storm, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van dinsdag 21 december 2021

Constaterende:

 • Dat er in het kader van dit plan nog altijd onrust bestaat bij omwonenden van het Pesthuis.
 • Dat zij constateren dat het Stedenbouwkundigplan nog altijd gewag maakt van overmatige horecagelegenheid in en direct buiten het historische Pesthuis.
 • Dat de wethouder zich ten onrechte beroept op vermeende participatie van de bewoners in het plan.
 • Dat de Raad in het verleden bij herhaling én tenslotte bij de verkoop haar voorkeur heeft uitgesproken voor een nieuwe bestemming van het Pesthuis met culturele en museale functies, ondergeschikte en ondersteunende horeca daarbij, en eventueel, ten bate van de exploitatie een “sterrenrestaurant”.
 • Dat na opmerkingen vanuit de Raad en uiteindelijk alsnog overleg met betrokken bewoners, enige aanpassingen in het beoogde plan zijn aangebracht.
 • Dat echter geconstateerd moet worden dat er slechts uitbreiding van hotelfunctie heeft plaatsgevonden en de culturele invulling in het plan marginaal en tijdelijk van aard is gebleven en ook iedere vorm van bijv. een museale functie dreigt te ontbreken.
 • Dat op het binnenplein van het Pesthuis nog altijd ruime mogelijkheden bestaan tot grote commerciële festivals, zelfs van min of meer permanente aard over langere periode.
 • Dat dit soort festivals waarmee de bewoners in het verleden werden overvallen (Leiden071 en Buurt 2.0) en zij veel last hebben gehad van avonden, soms weekendmiddagen, vol lawaai, muziek en gedreun tot in hun huis, in de toekomst nog steeds volop mogelijk en toegelaten lijken te zijn.
 • Dat wat extra isolering in het oude pand Pesthuislaan 5, zoals nu toegezegd, deze overlast niet weg zal nemen en recreatief verblijf in de tuin en open ramen in de voor dit soort evenementen geschikte voorjaars- en zomerperiode onmogelijk zullen maken.
 • Dat deze Raad indertijd het college voor diens overleg met eigenaar de Rijksgebouwendienst haar voorkeursbestemmingen duidelijk had meegegeven.
 • Dat nu zelfs is moeten blijken dat in het pand van de voormalige vrouwengevangenis, tegenover het Pesthuis en 15 meter en daarmee bijna aansluitend aan het pand Pesthuislaan 5 gelegen, een grootschalig youth hostel wordt beoogd, daar waar nu slechts bescheiden gebruik overdag door een dagopvang plaatsvindt. Een youth hostel dat qua setting en karakter veel beter in de Leidse binnenstad zou passen
 • Dat bovendien de groenstrook met bomen tussen de tuin van Pesthuislaan 5 en de voormalige vrouwengevangenis wordt beoogd een barlocatie met zware horeca functie te vestigen en ook van die zijde grote overlast mag worden verwacht met ook geen oog voor cultuur en historie van dit pand. Een pand waarin zich nog de originele cellen uit vroeger dagen bevinden

Overwegende:

 • Dat onder de huidige invulling van het plan nog altijd verloedering van deze historische locatie en statige monumenten, alsmede overlast voor de bewoners dreigt.
 • Dat van het streven tot het zo veel mogelijk herstellen van de historisch landschappelijke waarden, met daarbij het versterken van de bestaande biodiversiteit zoals het beoogde besluit onder b nadrukkelijk vermeldt, onder de huidige invulling weinig tot niets terecht zal komen.
 • Dat van het streven met een openbaar karakter bedoeld voor alle Leidenaren en als brugfunctie tussen binnenstad en het LBSP als Innovatie District onder deze invulling zoals onder e en f van het beoogde besluit wordt vermeldt niets blijkt en geen gehoor aan dreigt te worden gegeven.

Verzoekt het college:

 • De horeca en festival mogelijkheden op het binnenplein van het Pesthuis drastisch in te perken.
 • Ervoor te zorgen dat in het gehele project een grotere en meer en permanente invulling van cultuur en besef van de historie gerealiseerd zal worden.
 • De voormalige vrouwengevangenis een andere, meer culturele/museale en minder belastende bestemming mee te geven, dan die van een youth hostel met alle de omgeving verloederende gevolgen (lawaai, muziek, dag en nacht komende en gaande luidruchtige jeugdige bezoekers met rolkoffers) van dien.
 • De groenstrook met bomen tussen de voormalige vrouwengevangenis en Pesthuislaan 5 geen horecabestemming te geven en te laten wat deze is, dan wel tot een mini park met culturele invulling zonder horecamogelijkheden om te zetten.
 • Daarbij de door de Raad meermaals geuite wensen te respecteren

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad

Toelichting
Op dit moment zitten er in de regio Holland Rijnland tenminste 419 kinderen thuis, waarvan 145 kinderen vallen onder de categorie ‘geoorloofd verzuim’. Daarnaast zijn er tenminste 185 kinderen die een vrijstelling hebben gekregen op basis van lichamelijke en/of psychische gronden. Dit staat vermeld in het jaarverslag van RBL Holland Rijnland 2020-2021. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht voor deze kinderen en dat er dus sprake is van een crisis, omdat de ontwikkeling van deze kinderen vanzelfsprekend in gevaar komt. PS en SP zijn van mening dat een budgetplafond nooit een geldig excuus mag zijn om een kind zomaar thuis te laten zitten. Ook uit antwoorden op kamervragen van het lid De Hoop (PvdA) blijkt dat een budgetplafond nooit een reden kan zijn om een kind thuis te laten zitten. Als vastgesteld is dat een kind hulp nodig heeft zal de gemeente een uitzondering moeten maken op het budgetplafond bij betreffende aanbieder in de regio.

*) RBL Holland Rijnland jaarverslag 2020-2021 (rbl-hollandrijnland.nl)
**) Antwoorden op vragen over verdubbeling aantal thuiszitters | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
***) Antwoord op vooraf gestelde vragen van PS bij Verordening Jeugdhulp t_b_v_ OS 7-12 (notubiz.nl)