MOTIE:

Datum: 29 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: n.v.t. (Motie VOD)

Status: TBD

Voor: TBD

Tegen: TBD

De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 29 april 2021;

Constaterende dat:

 • In de programmabegroting 2021-2024 melding werd gemaakt van ‘een brede herprioritering op lopende ambities’ die in de zomer van 2020 had plaatsgevonden;
 • Deze brede herprioritering niet met de raad was gedeeld;
 • In diezelfde programmabegroting werd gemeld dat op basis van die brede herprioritering, meerdere bezuinigingsvoorstellen in de begroting werden gedaan;
 • In de commissiebehandeling van de programmabegroting bleek dat, buiten de keuzes in de begroting die door het college waren gemaakt, nog meer voorstellen in de brede herprioritering waren opgenomen waaruit gekozen had kunnen worden.
 • De raad niet meer voorafgaand aan het vaststellen van de begroting in de gelegenheid gesteld kon worden andere keuzes uit de brede herprioritering te verkiezen boven de keuzes van het college.

Overwegende dat:

 • Het college een informatieplicht aan de raad heeft en volledige informatie tav voorliggende besluiten aan de Raad dient voor te leggen
 • Het budgetrecht bij de gemeenteraad ligt, de Raad beslist dus over welke bezuinigingen te nemen en welke niet (Het college kan daar een voorkeursscenario voorleggen);
 • Juist bezuinigingen vragen om een brede, integrale afweging door de raad, waarbij keuzes en scenario’s helpen om deze afweging goed te kunnen maken;
 • In het bestuursakkoord is afgesproken dat het college zo veel mogelijk werkt met scenario’s
  en die aan de Raad voorlegt ter bevordering van het debat en besluitvorming.

Verzoekt het College:

 • Bij bezuinigingsvoorstellen voortaan de volledige longlist met bezuinigingsopties die door het ambtelijk apparaat zijn voorgesteld aan het college, ook aan de raad voor te leggen;
 • Bij deze voorstellen het voorkeursscenario van het college voor te leggen aan de raad;
 • Deze longlist en scenario voldoende tijdig voor te leggen aan de raad, zodat de raad daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit.

Dorien Verbree (VVD)
Thomas van Halm (SP)
Pieter Krol (CU)
Joost Bleijie (CDA)
Lianne Raat (PvdD)
Maarten Kersten (PS)