MOTIE:

Datum: 17 februari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: n.v.t.

Status: TBD

Voor: TBD

Tegen: TBD

De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

Constaterende

 • De huidige OV-concessie voor busverkeer in Zuid-Holland Noord afloopt in december 2022;
 • De gemeente Leiden waarschijnlijk nog voor de zomer van 2022 haar wensen en bedenkingen voor de bus concessie moet doorgeven aan de provincie Zuid-Holland;[1]
 • De voorkeursvariant van de gemeente is om bussen in twee richtingen over de Morsweg te laten rijden;
 • De verplaatsing van de busroutes niet meer in de gemeenteraad aan de orde komt, althans niet vóór dat de gemeente haar wensen en bedenkingen over de busconcessie indient bij de provincie Zuid-Holland;

Overwegende

 • De Morsweg een zeer smalle en gevaarlijke weg is, waarbij het op zijn minst twijfelachtig is of bussen in twee richtingen hier veilig ingepast kunnen worden;
 • Tweerichtingsbusverkeer bovendien in strijd is met eerdere toezeggingen die gedaan zijn aan de wijk Transvaal om hier eenrichtingsverkeer in te voeren;
 • In tegenstelling tot wat in de agenda autoluwe binnenstad was opgenomen er niet tijdig een praktijkproef gaat plaatsvinden;
 • Er dus alleen sprake is van bureaustudies;

Verzoekt het college

 • Bij de wensen en bedenkingen over de OV concessie geen steun uit te spreken voor verplaatsing van busverkeer in twee richting naar de Morsweg totdat de raad op basis van de uitkomsten van de onderzoek die nu uitgevoerd worden een keuze heeft kunnen maken;
 • In de onderzoeken ook andere opties dan tweerichtingsbusverkeer op de Morsweg mee te nemen;
 • Het besluit over de nieuwe busroute in een wensen-en-bedenkingenprocedure voor te leggen aan de raad.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

[1] Schriftelijke vragen van Kersten (PS) aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden over het voorgenomen busverkeer in twee richtingen op de smalle Morsweg

https://leiden.notubiz.nl/document/10963287/1/Antw_%20SV%20PS%20Kersten%20over%20voorgenomen%20busverkeer%20in%20twee%20richtingen%20op%20de%20smalle%20Morsweg

Toelichting
Op dit moment zitten er in de regio Holland Rijnland tenminste 419 kinderen thuis, waarvan 145 kinderen vallen onder de categorie ‘geoorloofd verzuim’. Daarnaast zijn er tenminste 185 kinderen die een vrijstelling hebben gekregen op basis van lichamelijke en/of psychische gronden. Dit staat vermeld in het jaarverslag van RBL Holland Rijnland 2020-2021. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht voor deze kinderen en dat er dus sprake is van een crisis, omdat de ontwikkeling van deze kinderen vanzelfsprekend in gevaar komt. PS en SP zijn van mening dat een budgetplafond nooit een geldig excuus mag zijn om een kind zomaar thuis te laten zitten. Ook uit antwoorden op kamervragen van het lid De Hoop (PvdA) blijkt dat een budgetplafond nooit een reden kan zijn om een kind thuis te laten zitten. Als vastgesteld is dat een kind hulp nodig heeft zal de gemeente een uitzondering moeten maken op het budgetplafond bij betreffende aanbieder in de regio.

*) RBL Holland Rijnland jaarverslag 2020-2021 (rbl-hollandrijnland.nl)
**) Antwoorden op vragen over verdubbeling aantal thuiszitters | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
***) Antwoord op vooraf gestelde vragen van PS bij Verordening Jeugdhulp t_b_v_ OS 7-12 (notubiz.nl)