MOTIE VOD:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: n.v.t.

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (34)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Kennis genomen hebbende van de impactanalyse concentratie cardiale interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van 6 december 2022,

Constaterende dat:

 • De NZa vaststelt dat het verdwijnen van het CAHAL uit het LUMC onherstelbare schade toebrengt aan het Willem Alexander-kinderziekenhuis;
 • Met de sluiting van het CAHAL niet alleen de kinder-IC’s voor het kinderhartcentrum verdwijnen, maar alle kinder-IC’s; terwijl de huidige landelijke capaciteit al beperkt is, mede door het RS virus;
 • In Leiden momenteel 25% van alle landelijke IC-opleidingen wordt verzorgd;
 • Minister Kuipers van VWS heeft aangegeven begin 2023 een definitief besluit te nemen over de kinderhartcentra en hij in de tussentijd met de stakeholders in gesprek gaat over de uitkomsten van de impactanalyse;
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om onder andere toe te werken naar twee clusters (Noord en Zuid), het besluit uit te stellen en aangeeft dat het verdwijnen van het CAHAL ook het verdwijnen van een unieke expertise in Nederland betekent, namelijk de foetale hartinterventie (interventies aan het hart bij een ongeboren kind);

Overwegende dat:

 • De NZa heeft aangegeven dat het voornemen van de minister om begin 2023 een besluit te nemen te risicovol en daarmee te vroeg is om een definitief concentratiebesluit te nemen zonder zicht te hebben op andere concentratiebewegingen;
 • De NZa waarschuwt voor een domino-effect binnen en buiten de kindergeneeskunde bij het vertrek van de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het LUMC (CAHAL). Dit betreft onder andere het verdwijnen van de kinder-IC, waardoor een tekort komt aan bedden, het afnemen van de aantrekkelijkheid van het LUMC voor studenten en het verlies van de academische status van het LUMC waardoor kwaliteit, capaciteit, innovatie, onderzoek en onderwijs in gevaar komen;
 • De impact voor het LBSP en andere onderdelen van de Leidse economie en het onderzoeksklimaat in Leiden nog niet zijn meegenomen in het rapport van de NZa, maar die op termijn desastreus zullen zijn;

Spreekt uit:

 • Dat het CAHAL (LUMC) onmisbaar is voor de zorg, het onderzoek en de medische kenniseconomie van de grote regio;
 • Het advies van de NZa om het besluit uit te stellen volledig te onderschrijven;
 • Zich grote zorgen te maken over de groep jonge patiënten van het CAHAL en hun ouders/verzorgers

Verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met de minister over de besluitvoering van de kinderhartcentra, deze op te roepen om het besluit te nemen, waarbij de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de patiënten en hun families centraal staat, op basis van objectieve criteria met een transparant proces en dit mede te baseren op de aanbevelingen van de NZa en daarbij bovenstaande belangen voor Leiden en de regio mee te wegen in haar besluit.

Julia de Groot (D66)
Maaike van Vliet (VVD)
Famke Güler (Partij Sleutelstad)
Antoine Theeuwen (SP)
Pieter Krol (CU)
Tineke Hoogeboom (GroenLinks)
Bo Lemmens (PvdA)
Sebastiaan van der Veer (CDA)
Elianne Wijnands (SvL)