MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Motie VOD

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD  (6)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (29)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 april 2024,

Constaterende dat

 • Er een groot tekort is aan huisartsen en ruimte voor huisartsen in onze stad;
 • Er naar aanleiding van de brandbrief in mei 2022 van Leidse huisartsen en vragen van VVD en D66 een onderzoek is gestart naar de huisvestingsproblematiek;
 • Er tevens een Makelpunt is ingericht om op korte termijn aanvullende ruimte voor huisartsenin de stad te creëren gezien de hoge urgentie van deze problematiek.

Overwegende dat

 •  Er sinds de oprichting van het Makelpunt nog weinig concrete vierkante meters zijn gerealiseerd door verschillende financiële, juridische en organisatorische knelpunten;
 • Er tussen de oplossingsrichtingen in de tussenevaluatie een aantal zeer onwenselijke en onrealistische opties worden gepresenteerd welke tot veel onrust hebben geleid bij
  huisartsen, denk hierbij aan voorstellen voor langere openingstijden, het aannemen van meer patiënten en verlagen van de lonen;
 • Het daarom de vraag is of dit onderzoek concreet tot extra ruimte gaat leiden als dergelijke opties ook op tafel liggen, en er in de tussentijd nog weinig extra ruimte is gerealiseerd;

Verzoekt het college

 •  Oplossingsrichtingen in het onderzoek zoals gepresenteerd in de tussenevaluatie die wettelijk niet haalbaar zijn (zoals het verhogen van tarieven) of maatschappelijk zeer
  onwenselijk (zoals verhogen van de werkdruk door het aannemen van meer patiënten of verruimen van openingstijden of het verlagen van de lonen) niet nader te onderzoeken;
 • Deze capaciteit te benutten om op korte termijn een aantal gepresenteerde knelpunten aan te pakken, denk hierbij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het Makelpunt, het beter bij elkaar brengen van huisvestingsbehoefte van eerstelijnsaanbieders en vanaf heden bij grootschalige bouwprojecten in een vroeg stadium bezien of een maatschappelijke bestemming kan worden opgenomen in het bestemmingsplan;
 • Bij de Kaderbrief met concrete voorstellen te komen hoe de gepresenteerde knelpunten in bijlage 2 van de tussenevaluatie op korte termijn opgelost kunnen worden, waar mogelijk met financiële dekking;
 • Nog voor de zomer een rondetafelgesprek in de Raad te organiseren met vertegenwoordigers van de huisartsen en werkgroep over de omvang en urgentie van het probleem, ter input voor de verwachte eindevaluatie later dit jaar

Tom Leest (VVD)
Thijs Vos (Partij Sleutelstad)