MOTIE:

Datum: 11 mei 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: n.v.t.

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023,

Constaterende dat

  • Er een 20-punten actieplan impuls Leidse lokale economie is opgesteld en ondertekend door het college;
  • Er bij de behandeling van de retail- en warenmarktvisie een motie van de SP, VVD, Fractie Terlouw, CU en LP over de sociale component van de wijkwinkelcentra is
    aangenomen op 17 februari 2022,1 waarmee het (sociale) belang van de wijkwinkelcentra is benadrukt;

Overwegende dat

  • Het 20-punten actieplan impuls Leidse Lokale economie te weinig aandacht heeft voor de zorgen van de ondernemers in de wijken, en dat dit onvoldoende recht doet aan het sociale, maatschappelijke en economische belang van ondernemers in de wijken;

Verzoekt het college om

  • Een actieplan op te stellen om het ondernemen in andere wijken dan de binnenstad te ondersteunen en te versterken;
  • Voor het opstellen van dit actieplan te spreken met (een vertegenwoordiging van) ondernemers in alle wijken
  • De raad nog voor de begroting te informeren over de zorgen van ondernemers in de wijken en het actieplan voor te leggen. 

Thomas van Halm – SP

Eli de Graaf – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Er zal bij de aankomende begroting door de Raad worden bekeken welke financiële middelen hiervoor beschikbaar worden gemaakt.