MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Motie VOD

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA  (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 april 2024,

Constaterende dat

 •  De Raad in november 2022 aan het college van burgemeester en wethouders heeft verzocht een proef te starten waarbij spontane vegetatie op verharding in bepaalde wijken niet wordt verwijderd (motie M.22.0056.15);
 • Het college begin 2023 een pilot is gestart in de Zeeheldenbuurt (incl. bedrijventerrein De Waard) en de Burgemeesterswijk waarbij spontane vegetatie binnen 30 centimeter van de gevel niet zijn verwijderd;
 • In september 2023 een evaluatie van de proef is uitgevoerd waarbij bewoners en ondernemers in de Zeeheldenbuurt en de Burgemeesterswijk zijn gevraagd naar hun
  ervaringen met de proef;
 • Genoemde evaluatie een zeer wisselend beeld geeft van de ervaringen met het laten staan van spontane vegetatie;

Overwegende dat

 •  Spontane vegetatie naast voordelen ook vele nadelen kent, waaronder:
  • Stoepplantjes kunnen zorgen voor extra zwerfafval; het blijft er makkelijk in hangen en is moeilijk te verwijderen. Hetzelfde geldt mogelijk voor hondenpoep.
  • Tussen de stoepplantjes bevinden zich ook zaailingen (jonge boompjes); deze kunnen, als ze niet verwijderd worden, op termijn ook schade aanrichten aan stoepen
   en bebouwing;
  • Op smalle stoepen kunnen stoepplantjes de doorgang belemmeren, bijv. voor rolstoelen en rollators;
  • Als na enige tijd besloten wordt dat stoepplantjes toch weer verwijderd moeten worden, brengt dit aanzienlijke extra kosten met zich mee;
 • Respondenten van de vragenlijst die positief zijn over stoepplantjes, in sommige gevallen ook aanvullende voorwaarden stellen aan de vegetatie die blijft staan (het moet er niet uitzien als rommelig onkruid, het moet ook niet te veel worden, het moet niet te veel verslonzen etc.), maar dat het college aangeeft dat het lastig is uitzonderingen te maken op de werkwijze waar bijvoorbeeld verloedering op de loer ligt of waar meldingen over komen;
 • Het effect van het laten staan van spontane vegetatie op de langere termijn lastig te voorspellen is, bijvoorbeeld risico’s qua verkeer of gladheid en verloedering;
 • Het laten staan van spontane vegetatie niet aansluit bij het CROW Beeldkwaliteit B waar de gemeente zich aan committeert;
 • Het college aangeeft twee mogelijke scenario’s voor vervolg te zien, namelijk:
  • Stoepplantjes in de hele stad, met uitzondering van de binnenstad, langs de gevels te laten staan;
  • Stoppen met deze werkwijze – stoepplantjes worden overal weer verwijderd;

Verzoekt het college

 •  Geen opvolging te geven aan de uitgevoerde proef (voortkomend uit motie M.22.0056.15) en te stoppen met deze werkwijze;
 • Spontane vegetatie op stoepen binnen 30 centimeter van de gevel wederom te verwijderen;
 • Te onderzoeken of er aanvullende mogelijkheden zijn om het aanbrengen van geveltuintjes te faciliteren en te promoten, met name in de Zeeheldenbuurt en de Burgemeesterswijk

Arie Roest – VVD
Thijs Vos – PS
Sebastiaan van der Veer – CDA