MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (33)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat:

  • De gemeente Groningen al enige tijd tot haar voldoening ervaring heeft met het door haar ingestelde systeem van de Verhuurvergunning voor pandeigenaren, die hun woning niet zelf bewonen
  • dat daarmee de uitwassen van malafide “pandjesbazen” drastisch zijn teruggedrongen
  • dat dit onder veel meer betekent: minder illegale of te drastische huurverhogingen, normaal tot goed onderhoud van de panden, nodige investering in goede leidingen en verwarming, voorkoming van overlast, betere isolatie, waar nodig kleine verbouwingen, het ontbreken van “terreur” bij conflicten over e.e.a.
  • dat verhuurders na waarschuwingen bij overtreding of ontbreken van genoemde vergunning hun vergunning of zelfs het pand kwijt kunnen raken
  • dat een aantal grotere en kleinere steden het Groningse voorbeeld recentelijk hebben nagevolgd of daarmee thans bezig zijn

Overwegende dat:

  • dit ook gunstig zal blijken te zijn in onze stad,
  • maar ook in de Leidse situatie een betere conformering aan de nieuwe verkameringssystemen, onttrekkingsvegunningen enz. met zich mee zal kunnen brengen
  • en daarmee controle en handhaving ook makkelijker en dus goedkoper zal kunnen maken

Verzoekt het College:

  • direct een onderzoek naar dit systeem ter hand te nemen
  • en dit bij ”gebleken geschiktheid” na overleg met de raad ook in te gaan voeren in onze stad

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad