MOTIE:

Datum: 16 juni 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces en
over het Beleidsakkoord 2022 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35)

Tegen: n.v.t.  (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 juni 2022,

Constaterende dat

  • In het coalitieakkoord is afgesproken dat bij nieuwbouwprojecten en projecten die in een vroeg stadium verkeren 35% van de woningen sociaal en 35% middensegment dient te zijn, maar geen (minimum)percentage aan betaalbare koopwoningen;
  • Blijkens de meest recente woningbouwmonitor het aantal goedkope (tot 200.000) en betaalbare (300.000) koopwoningen al jaren achterblijft op de behoefteramingen;
  • Er in het coalitieakkoord geen (minimum)percentage aan betaalbare koopwoningen is aangewezen;

Overwegende dat

  • Er in Leiden een groot tekort is aan betaalbare koopwoningen en dat er in de praktijk vooral dure koopwoningen worden gerealiseerd;
  • Het mede daardoor zelfs voor Leidenaren met een dubbelmodaal inkomen bijna onmogelijk is om in Leiden een geschikte koopwoning te vinden;
  • Naast het realiseren van voldoende woningen in het middensegment in algemene zin, er binnen dit segment ook specifiek voldoende betaalbare koopwoningen gerealiseerd zouden moeten worden;

Verzoekt het college

  • Binnen het middeldure segment ook een (minimum)percentage aan ‘goedkope’ en ‘betaalbare’ koopwoningen aan te wijzen dat gerealiseerd moet worden bij nieuwbouwprojecten en projecten die nog in een vroeg stadium verkeren en de raad over een exacte percentage bij de programmabegroting te informeren.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Maarten de Crom & Tom Leest – VVD

Mitchell Wiegand Bruss – Studenten voor Leiden