MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, SVL, CU (17)

Tegen: GL, PvdA, PvdD, CDA, SP (21)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

 • Indicatoren voor de effectiviteit van lokale beleidsmaatregelen ontbreken in de
  Kaderbrief
 • De voorgestelde indicatoren in de Kaderbrief i.h.a. nuttig zijn, maar soms aanvulling en verfijning behoeven
 • Betaalbaarheid, lokaal eigenaarschap en keuzevrijheid zaken zijn die we als Leiden belangrijk vinden in de energietransitie (Transitievisie Warmte 2022-2026)

Overwegende dat

 • Het van belang is dat de gemeente inzet op betere monitoring in de energietransitie (CE Delft rapport)
 • Met urgentie indicatoren en streefwaarden gewenst zijn voor de stand van zaken in de energietransitie, en ook voor effectiviteit van lokaal beleid.

Verzoekt het college

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 de volgende additionele indicatoren en
streefwaarden in programma 6D op te nemen:

 1. % Congestie in het elektriciteit netwerk. Streefwaarde 0%. Er is nu al sprake van netwerkcongestie, en de verwachting is dat het elektriciteit verbruik nog zal verdubbelen richting 2050.
 2. % Woningen met goede (label A, B, C) isolatie. De vigerende indicator voor slechte isolatie telt ook de woningen zonder isolatie-label mee en is daardoor minder bruikbaar. Streefwaarde: 70%, want rekening mee houden dat monumenten (voor een groot deel) niet betaalbaar en haalbaar (erfgoed) geïsoleerd kunnen worden tot label A, B, C.
 3. % Realisatie Duurzame warmte opwekking uit wijkinitiatieven. Er zijn in de gemeente een viertal projecten al enige tijd gaande; nu is de tijd aangebroken om die initiatieven vanuit de gemeente te steunen en te begeleiden zodat ze in de periode 2030-2050 gerealiseerd worden, indien haalbaarheid en betaalbaarheid binnen bereik gebleken zijn.
 4. % Verwarming middels biogas en groengas. Streefwaarde 30% Dit zijn de alternatieven voor die wijken waar een warmtenet en voldoende isolatie (en daardoor elektrisch verwarmen) niet haalbaar of betaalbaar zijn (binnenstad en gedeeltes van de ring). Warmtenet aansluiting en elektrisch verwarmen hebben al een dergelijke indicator.

Maarten de Crom – VVD
Tom Leest – VVD
Antje Jordan – D66
Thijs Vos – PS