MOTIE:

Datum: 4 april 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdD, SP, CU  (15)

Tegen: GL, VVD, PvdA, SvL, CDA (20)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

Constaterende dat

 • Bewonerscommissies recht hebben op een externe ondersteuner en dat deze vergoed wordt door de corporatie;
 • In het sociaal statuut is afgesproken dat: “Bewonersondersteuners werken in opdrachtgeverschap van de bewoners en in het belang en vanuit het perspectief van de bewoners”;
 • De Sleutels weigert om de ondersteuner van de Bewonerscommissie Prins6 te erkennen en te vergoeden;
 • De Sleutels zich daarbij een politiek-inhoudelijk oordeel inneemt over de door de bewonerscommissie gekozen ondersteuner;
 • Het college de Sleutels hier al op heeft aangesproken, maar dat dit nog niet tot verandering heeft geleid;

Overwegende dat

 • De Sleutels hiermee de afspraak uit het sociaal statuut schendt;
 • Dit de positie van de bewonerscommissie ondermijnt;
 • Het vertrouwen van de bewoners van de Prinsessenbuurt ernstig is beschadigd doordat de Sleutels zich niet aan haar plichten en afspraken houdt;

Roept de Sleutels op

 • Om de ondersteuner van de bewonerscommissie per ommegaande te erkennen en met terugwerkende kracht te vergoeden;

Verzoekt het college

 • Deze klemmende oproep aan de Sleutels over te brengen;
 • Indien de Sleutels blijft weigeren om de ondersteuner te erkennen en vergoeden:
  • Passende maatregelen te nemen tegen de Sleutels;
 • De raad te informeren zodra er ontwikkelingen zijn rond deze kwestie.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Antoine Theeuwen – SP

Antje Jordan – D66