MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

 • Er overschotten zijn ontstaan in zijn in 2022, o.a. voortkomend uit personeelstekorten, dat er daardoor minder gebruik is gemaakt van de Wmo- voorzieningen én dat dit een ‘meevallende volumeontwikkeling’ wordt genoemd;
 • Deze 1,1 miljoen nooit geheel was teruggevloeid naar de reserve sociaal domein als er genoeg personeel was geweest die de aanvragen had kunnen verwerken;
 • Er grote wachtlijsten zijn bij de 7 Jeugdteams en Wijkteams, en dat de medewerkers een blijk van waardering van ons als raad kunnen gebruiken;
 • De werkdruk van de teams blijft toenemen door extra taken naar hen over te hevelen;
 • De toenemende werkdruk van de teams in het Rekenkamer rapport ‘Grip op vertrouwen’ al in 2016 als probleem werd onderkend;
 • De indicator nooit op groen had mogen staan;

Overwegende dat

 • Er de afgelopen jaren al forse ombuigingen en bezuinigingen hebben plaatsgevonden binnen het sociaal domein;
 • De medewerkers van de sociales wijkteams weinig meekrijgen van het geld dat naar de moederorganisaties van de wijkteams gaat;
 • Wijkteammedewerkers en de Jeugdteammedewerkers meer waardering en ondersteuning verdienen, in plaatst van er telkens extra (zware) taken bij te krijgen;
 • Zij nu al uitspreken goede innovatieve ideeën te hebben om, met wat extra geld, de werkdruk iets te verlagen en de werksfeer te verhogen;
 • Het college in 2017 ervoor gekozen heeft de teams een grote mate van zelforganisatie te geven omdat dat past bij het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze en de innovatie;

Verzoekt het college

 • Tot 2026 jaarlijks één ton rechtstreeks aan de medewerkers van de Sociale Wijkteams en één ton aan de medewerkers van de Jeugdteams te geven, om naar eigen inzicht te besteden. Dit te dekken met de onderbesteding (1,1 miljoen) van de Wmo-maatwerkvoorzieningen dat, volgens de jaarekening 2022, is teruggevloeid naar de reserve sociaal domein.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Famke Güler – Partij Sleutelstad