MOTIE:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, LP, Marcel Terlouw (31)

Tegen: VVD, CU (7)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

Constaterende dat:

 • Leiden meer dan 25 kilometer aan grachten en singels heeft
 • dit Leidse water een zeer belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de [schaarse] openbare ruimte
 • Leidse grachten en singels bepalend zijn voor het karakter van de historische binnenstad en daarom voor Leidenaren, regiogenoten en binnen- en buitenlandse toeristen een belangrijke reden voor een bezoek aan de binnenstad
 • het Leidse water en de oevers en kades intensiever gebruikt worden voor een toenemend aantal functies [varen, rondvaren, kanoën, suppen, zwemmen, ontspannen, terrassen, woonboten, ligplaatsen, stadsdistributie]
 • in de nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ en de bijlage ‘Analyse en keuzerichtingen bezoekerseconomie Leiden’ kansen gezien en verwacht worden voor groei van recreatief gebruik van het Leidse water
 • in de bijlage ‘Analyse en keuzerichtingen bezoekerseconomie Leiden’ geadviseerd wordt om beleid te gaan voeren op het gebruik van het Leidse water om wenselijke ontwikkelingen te stimuleren en onwenselijke effecten van toenemend gebruik af te remmen
 • In de ‘Strategische verkenningen 2022 2026’ [de ambtelijke inventarisatie van maatschappelijke opgaven en politiek bestuurlijke uitdagingen] geadviseerd wordt om een visie te ontwikkelen op het gebruik en ordening van functies op en langs het water
 • In het Jaarverslag 2021 van handhaving openbare ruimte’ staat dat de toenemende drukte en overlast op het water vragen om uitwerking van een intensievere aanpak

Overwegende dat:

 • behoud of zelfs versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Leidse water voor de stad van groot belang is
 • met het toenemende gebruik van het Leidse water door een groeiend aantal functies, de druk en drukte op en langs het water toeneemt
 • deze toenemende druk en drukte kan leiden tot onwenselijke ontwikkelingen, zoals aantasting van de [beeld]kwaliteit van de historische binnenstad, toename van diverse soorten overlast op en langs het water en negatieve effecten op veiligheid, milieu en biodiversiteit
 • een visie op het gebruik en ordening van functies op en langs het water essentieel is om de [beeld]kwaliteit van historische binnenstad te behouden of te versterken
 • een visie op het gebruik en ordening van functies op en langs het water, essentieel is om wenselijke ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld zero emission stadsdistributie) mogelijk te maken en onwenselijke ontwikkelingen af te remmen of tegen te houden
 • er geen overkoepelend gemeentelijk visie is voor het gebruik en ordening van functies op en langs het water.

Verzoekt het College:

 • in de periode 2022-2023 een overkoepelende gemeentelijke visie (eventueel in verschillende
  fases) te ontwikkelen voor het gebruik en ordening van functies op en langs het water.

Walter van Peijpe [GroenLinks]
Maarten Kersten [Partij Sleutelstad]
Joost Bleijie [CDA]
Anandkoemar Jitan [LP]
Ijsbrand Olthof [D66]

Toelichting
Op dit moment zitten er in de regio Holland Rijnland tenminste 419 kinderen thuis, waarvan 145 kinderen vallen onder de categorie ‘geoorloofd verzuim’. Daarnaast zijn er tenminste 185 kinderen die een vrijstelling hebben gekregen op basis van lichamelijke en/of psychische gronden. Dit staat vermeld in het jaarverslag van RBL Holland Rijnland 2020-2021. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht voor deze kinderen en dat er dus sprake is van een crisis, omdat de ontwikkeling van deze kinderen vanzelfsprekend in gevaar komt. PS en SP zijn van mening dat een budgetplafond nooit een geldig excuus mag zijn om een kind zomaar thuis te laten zitten. Ook uit antwoorden op kamervragen van het lid De Hoop (PvdA) blijkt dat een budgetplafond nooit een reden kan zijn om een kind thuis te laten zitten. Als vastgesteld is dat een kind hulp nodig heeft zal de gemeente een uitzondering moeten maken op het budgetplafond bij betreffende aanbieder in de regio.

*) RBL Holland Rijnland jaarverslag 2020-2021 (rbl-hollandrijnland.nl)
**) Antwoorden op vragen over verdubbeling aantal thuiszitters | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
***) Antwoord op vooraf gestelde vragen van PS bij Verordening Jeugdhulp t_b_v_ OS 7-12 (notubiz.nl)