MOTIE:

Datum: 3 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2020

Constaterende dat

  • Het hoofdstuk monitoring in Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid nog moet worden ingevuld;
  • Gemeenten als Rotterdam hier het goede voorbeeld in geeft en al over een plan beschikt met concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Overwegende dat

  • Een goede aanpak van laaggeletterdheid van groot belang is, gezien de problemen die als gevolg van laaggeletterdheid kunnen ontstaan;
  • Het niet alleen van belang is te weten wat de scores op verschillende indicatoren op het terrein van laaggeletterdheid zijn, maar ook om die van een ambitie te voorzien;
  • Er volgens het college op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle landelijke doelstellingen op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Verzoekt het college

  • Aan de verschillende indicatoren in het kader van het Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid een kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling te koppelen;
  • De Raad te informeren over deze doelstellingen zodra ze beschikbaar zijn en daarbij toe te lichten hoe zij tot deze doelstellingen is gekomen;
  • De Raad bij de voortgangsrapportages te informeren over de scores op de verschillende indicatoren.

Suzanne van der Jagt (PvdA)
Eric Krijgsman (D66)
Alyssa Voorwald (VVD)
Maarten Kersten (PS)
Pieter Krol (CU)