MOTIE:

Datum: 8 oktober 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

Constaterende dat:

 • In de Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 wordt vastgelegd dat bedrijventerrein De Waard nog zeker de komende tien jaar bedrijventerrein zal blijven
 • Het gebied ten westen van de Admiraalsweg heel inefficiënt is ingericht, weinig aantrekkelijk, zeer versteend en weinig groen
 • Buurtvereniging Zeeheldenbuurt aangeeft dat bedrijventerrein De Waard voor bewoners van de Zeeheldenbuurt een aantrekkelijk gebied kan worden,
 • zeker ook voor woningbouw.

Overwegende dat:

 • Er in het gebied ten westen van de Admiraalsweg kansen liggen om te verdichten door het toevoegen van woningen (met afzonderlijke complexen of zoals nu al hier en daar gebeurt boven bedrijven bijvoorbeeld op onderste etages van bestaande panden
 • Er in het gebied ten westen van de Admiraalsweg kansen liggen om te verdichten, vergroenen, te verduurzamen en de kwaliteit van de openbare ruimte en infrastructuur te verbeteren
 • Er in het gebied ten westen van de Admiraalsweg zo dus prima kansen liggen om dit ook als woongebied te verbinden met de Zeeheldenbuurt

Verzoekt het college:

 • Een apart ontwikkelplan/gebiedsvisie op te stellen voor bedrijventerrein de Waard ten westen van de Admiraalsweg.
 • In dit ontwikkelplan/gebiedsvisie te beschrijven hoe dit gebied kan verdichten met woningbouw, hoe in dit gebied de kwaliteit van de openbare ruimte, infrastructuur en architectuur verbeterd kan worden, hoe dit gebied kan vergroenen en verduurzamen en hoe dit woongebied verbonden kan worden met de Zeeheldenbuurt
 • Dit ontwikkelplan/gebiedsvisie op te stellen samen met de wijkvereniging en participerende bewoners van de Zeeheldenbuurt, en in dat participatieproces ook ondernemers te betrekken.
 • De bewoners en wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt ook te betrekken bij de ontwikkeling van het oostelijk deel van het bedrijventerrein, al dan niet inzake onderwerpen als woningbouw, hoogbouw, vestiging bedrijven e.d.

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad