MOTIE:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (37)

Tegen: Geen (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

Constaterende dat

  • naar verwachting voor circa 50 woningen ,die na 2019 illegaal zijn verkamerd, geen vergunning afgegeven kan worden;

Overwegende dat

  • In deze 50 panden meer dan 100 mensen wonen;
  • het denkbaar is dat zij niet allemaal na verloop van de coulanceperiode vervangende woonruimte hebben kunnen vinden;
  • er een kans is dat de verhuurders hun verantwoordelijkheid om nieuwe woonruimte te regelen niet volledig zullen vervullen;
  • het onwenselijk is dat als gevolg van dit pakket woningmarktregulerende maatregleen mensen op straat komen te staan;

Verzoekt het college

  • Zich maximaal in te spannen om zekerheid te bieden voor de bewoners van de 50 illegaal verkamerde panden;
  • in gesprek te gaan met DUWO en andere grote verhuurders in de stad over urgentieverklaringen en deze desnoods te betrekken bij de prestatieafspraken met de partijen;
  • over de resultaten te rapporteren bij de eerste brief die hierover naar de raad zal worden gestuurd.

Sander van Diepen – D66
Thijs Vos – Partij Sleutelstad