MOTIE:

Datum: 3 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening en Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66 (11)

Tegen: GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 201″9

Constaterende dat

  • het College een quoteringsregeling voorbereidt voor verkamerde en aan de woonvoorraad onttrokken woningen/panden.
  • Telling, administratie, helpdesk/meldpunt, ambtelijk coórdinator en handhaving hierbij cruciale factoren zijn
  • studentenverenigingen en de PkvV voorstellen hebben ingediend voor het zelf coachen en op naleving van de regels controleren van de kamerbewoners door een huisvertegenwoordigende nestor . Bij een van de Leidse studentenverenigingen zelfs “zooimeester” genoemd, die wat ons betreft ook zooimeesteres kan zijn.
  • Die tevens contactpunt voor de omwonenden kan zijn en een min of meer constante factor doordat hij daar het langste blijft wonen

Overwegende dat

  • dit weliswaar geen gek idee is, maar dat vaak vergeten wordt dat niet alle verkamerde panden studentenpanden zijn
  • een coórdinator van verkamerde panden in één buurt of voor een aantal panden naar twee kanten toe als aanspreekpunt beter kan werken dat de app en de app-groep hierbij de eigentijdse en snelle contactmiddelen zijn
  • de appgroepsbeheerder dus zo ’n nestor zou kunnen zijn, die overzicht heeft over alle leden van die groep
  • dat die een vast contact zal moeten en kunnen hebben met de gemeentelijke coórdinator; c.q. Huurteam/Meldpunt/Helpdesk in wording.

Verzoekt het college

  • het zelfreinigend effect van de kamerbewoners ter voorkoming van overlast in te zetten in de vorm van een appgroep en appgroepsbeheerder
  • deze te aanstellen en aansturen door het Huurteam

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad

Sander van Diepen
D66