MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 juli 2021,

Constaterende dat:

  • Er een tekort is aan stageplekken voor Mbo’ers
  • Mbo’ers alleen stage kunnen lopen bij een erkend leerbedrijf
  • De SBB de organisatie is waar een bedrijf zich moet registeren als erkend leerbedrijf
  • Er goed werk gedaan wordt door Economie071 in samenwerking met het SBB om bedrijven te stimuleren om erkend leerbedrijf te worden, maar dat er desondanks nog een tekort aan stage plekken is

Overwegende dat:

  • De gemeente Leiden alle mogelijkheden moet benutten om bedrijven te stimuleren zich te laten registeren als erkend leerbedrijf

Verzoekt het college:

  • aan alle bedrijven waar de gemeente zaken mee doet te vragen of zij een erkend leerbedrijf zijn. Als dat niet zo is, vraag of Economie071 of de SBB ze mag bellen
  •  in overleg te gaan met Economie 071 met het verzoek om in hun communicatie (nog) duidelijker naar voren te brengen wat het betekent om een erkend leerbedrijf zijn en op welke manier Economie071 daarbij kan helpen
  • te onderzoeken of ondernemers van niet-Nederlandse origine, bijvoorbeeld expats, hulp nodig hebben om een erkend leerbedrijf te worden. Zij zijn wellicht minder bekend met ons onderwijssysteem
  • in overleg te gaan met onze netwerkpartners zoals BV Leiden, KHN, Centrummanagement met de vraag of zij bij hun leden of de ondernemers die zij kennen ruimte zien voor meer erkend leerbedrijven
  • over de resultaten van bovenstaande acties, en eventuele andere acties die de gemeente op het gebied van vergroten van het aantal erkend leerbedrijven in gang zet of heeft gezet, aan de gemeenteraad te rapporteren in het eerste kwartaal van 2022

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Tiny Klever (PvdA)
Juliette Gilissen-Verplancke (VVD)
Maarten Kersten (PS)