MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: CDA

Onderwerp: Jaarstukken 2017

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (11)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP  en ChristenUnie (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018

Constaterende dat:

  • Uit de Jaarstukken 2017 blijkt dat het groenbeheer conform beheerplan is uitgevoerd;
  • Uit de Stadsenquête (2011, 2013, 2015, 2017) blijkt dat de tevredenheid over het ‘onderhoud groen’ in de wijken Stevenshof en Leiden-Noord, al jaren significant lager is dan de rest van Leiden *);

Overwegende dat:

  • De uitvoering van, en het merkbare resultaat van groenonderhoud niet in heel Leiden overeen
    komen;
  • De wijken buiten het stadscentrum dezelfde kwaliteit van groenbeheer toe moet komen als het stadscentrum.

verzoekt het college:

  • Te onderzoeken waar verbetering in het groenonderhoud kan worden aangebracht;
  • Inzichtelijk te maken welk kwaliteitsniveau ‘onderhoud groen’ wordt gehaald;
  • De Raad voor de begrotingsbehandeling te informeren over de middelen die nodig zijn om het groenonderhoud in alle wijken op peil te houden.

Josine Heijnen (CDA)
Maarten Kersten (PS)