MOTIE:

Datum: 1 februari 2024

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: n.v.t. (VOD)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA, PvdD,  CDA, SP, CU  (34)

Tegen: SvL (2)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 februari 2024,

Constaterende dat

 • OASA architecten in het kader van het project ’071 nieuwe parels’ voornemens is om een kubuswoning te realiseren op het Waardkerkplein (Parel35);
 • Uitgangspunt van het project ‘071 nieuwe parels’ was dat de initiatiefnemers omwonenden zou betrekken en draagvlak zou creëren;
 • Het college in 2022 heeft geoordeeld dan de participatie bij Parel35 onvoldoende was en dat er eerst grondiger geparticipeerd zou moeten worden voordat naar een vergunningsaanvraag toegewerkt zou kunnen worden;
 • De initiatiefnemer hier geen gehoor aan heeft gegeven: zonder verdere communicatie of participatie is OASA overgegaan tot een vergunningsaanvraag;
 • Omwonenden een brandbrief naar de raad en het college hebben gestuurd waarin zij de Leidse politiek oproepen om in te grijpen;
 • Het college aangeeft dat zij de vergunning – die VvGB-plichtig is – alleen op basis van ruimtelijke argumenten kan afwijzen en zij daar geen grond voor ziet;
 • De gemeente eigenaar is van de grond waar Parel35 op komt;

Overwegende dat

 • De participatie en communicatie bij Parel35 volstrekt ondermaats zijn geweest – omwonenden hebben de plannen voor deze ‘Parel’ in de vergunningenpagina van de Stadskrant moeten lezen. Dit is ook door het college erkend;
 • De initiatiefnemer de aanwijzing van de gemeente om de buurt eerst actiever te betrekken heeft genegeerd.
 • Er onder omwonenden geen draagvlak is voor Parel35;
 • College of raad bij de beslissing over verkoop van gemeentelijke grond – naast ruimtelijke argumenten – ook altijd moet afwegen of grondverkoop bijdraagt aan de beleidsdoelen van de gemeente zoals betaalbaar wonen, het klimaatbestendig herinrichten van de openbare ruimte of het optimaal inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat deze ontwikkeling hier niet aan bijdraagt;

Verzoekt het college

 • Geen privaatrechtelijke medewerking te verlenen aan de realisatie van Parel35 – dat wil zeggen: de grond niet verkopen aan de initiatiefnemer om hier een ‘Parel’ op te realiseren.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad