MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (5)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, LP (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Overwegende:

 • dat in Leiden steeds ad hoc en op redelijk korte termijn bouwprojecten gepland worden en pas later in de openbaarheid en burger-participatietrajecten terechtkomen
 • dat er geen integrale planning is van alle (mogelijke) projecten, maar hopelijk wel een visie
 • dat de raad en de burger geen overzicht heeft van wat er allemaal op bouwgebied de komende 5 à 10 jaar te gebeuren staat
 • laat staan dat de wijkbewoners of kopers van huizen tijdig weten wat er in hun buurt kan of zal worden gebouwd
 • dat dit dus ontevreden burgers en wijkverenigingen oplevert, nog afgezien van het al dan niet goede verloop maar ook zeker de frustraties teweegbrengende resultaten van de participatietrajecten

Constaterende:

 • dat het college in antwoord op een voorstel van PvdD gaat onderzoeken hoe het exact met de huidige bouwplannen in de gemeente Leiden staat,
 • dat er verschillende getallen circuleren betreffende de bouwopgave van Leiden en het al gebouwde aantal woningen onbekend is sinds in 2018 de bouwopgave van deze gemeente 8500 bedroeg
 • dat volgens alle landelijke onderzoeken en lokale onderzoeken elders blijkt dat de woningbehoefte alleen maar is toegenomen en dat de Provincie Zuid-Holland ervan uitgaat dat het getal van 8500 met 700 zou moeten worden opgehoogd.

Verzoekt het college:

 • te zorgen dat het toegezegde onderzoek zo spoedig mogelijk wordt verricht en tot een integrale visie en aanpak zal leiden,
 • dat dit onderzoek naar de status quo van de huidige in de pijplijn zittende projecten ook zal worden uitgebreid met de mogelijke toekomstige, nog niet geconcretiseerde bouwprojecten
 • dat bij het beloofde overzicht van thans in de pijplijn zittende en/of binnenkort in procedure komende woningbouw, te zorgen dat ook de middellange en lange termijn meegenomen worden, inclusief door het college ter ontwikkeling gewenste bouwlocaties en projecten
 • dat daarbij een integrale visie op het vormgeven van de stad wordt ontwikkeld en voorbereid
 • dat hierbij ook nadrukkelijk het behaalde percentage gerealiseerde en voor de middellange en lange termijn beoogde sociale huur wordt betrokken, redelijk gemakkelijk uit te filteren uit de met bouwers te maken afspraken
 • daarbij ook andere categorieën woningen worden berekend, zoals: koopwoningen in diverse onderscheiden klassen, huurwoningen in midden-huur, vrije sector en starters-categorie, bij corporaties zowel als particuliere bouwers.

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad