MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (35)

Tegen: PvdD (3)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat:

  • Volgens een provinciale behoefteraming uit 2016 de behoefte aan woningen (exclusief  studentenkamers) in Leiden 8.180 woningen betreft voor de periode 2017 – 2030 1);
  • In het beleidsakkoord Samen maken we de stad is opgenomen om tussen 2017 en 2030 8.500 nieuwe woningen te realiseren;
  • Om daarnaast 2.700 nieuwe studentenkamers te realiseren in de periode 2017 tot 2024;

Overwegende dat:

  • • Een nieuwe raming van de provincie (Trendraming 2019) een verhoging van de behoefte in Leiden laat zien met ca. 700 woningen naar een behoefte van 8.900 woningen in de periode 2017 – 2030, hetgeen wordt gemeld in de meest recente woningbouwmonitor 2);
  • Inmiddels ook een nieuwe bevolkings- en huishoudensprognose is gepubliceerd door het CBS en PLB 3). Uit deze prognose blijkt dat op provinciaal niveau de huishoudenstoename hoger uitkomt dan de Trendraming 2019;
  • Betreffende de studentenhuisvesting er verschillende ontwikkelingen zijn (e.g. de Coronacrisis en het nieuwe verkameringsbeleid) die van invloed kunnen zijn op de bouwdoelstelling;
  • Om gericht te kunnen sturen op de bouwdoelstelling het vereist is dat de gemeenteraad en het college van B & W over actuele feiten en cijfers beschikken over de totale woningbehoefte;

Verzoekt het college:

  • Dit najaar naar eigen inzicht een onderzoek uit te voeren met als doel een actueel en zo accuraat mogelijk beeld te geven van de totale woningbehoefte 4) richting 2030;
  • De onderzoeksresultaten met de gemeenteraad te bespreken om na te gaan of de bouwdoelstelling moet worden bijgesteld.

Dorien Verbree (VVD)
Maarten de Crom (VVD)
Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)