MOTIE:

Datum: 24 mei 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit Herinrichting kruispunt bij de Groote Vink (Haagweg-Leidseweg)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP (11)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 mei 2022’

Constaterende dat:

  • In het Kaderbesluit Herinrichting kruispunt bij de Groote Vink, in de tweede participatieronde, de participatie op de hoofdlijnen meer zal verschuiven naar informeren, met name voor wat betreft het thema verkeer, ontsluiting en verkeersveiligheid.

Overwegende dat:

  • De thema’s verkeer, ontsluiting en verkeersveiligheid voor de belanghebbenden dusdanig belangrijk zijn, het in de rede ligt om, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, meer invloed te geven aan belanghebbenden betreffende de concrete uitwerking;
  • De raad in november 2021 met de motie ‘Beklim de ladder’ (M. 21.0098/01) heeft uitgesproken om van hogere treden van de participatieladder gebruik te maken.

Verzoekt het college:

  • Bij de uitwerking van het kaderbesluit naar een uitvoeringsbesluit de participatie trede “adviseren” te gebruiken.
  • Belanghebbenden te betrekken bij de bereikbaarheid van de Stevenshof tijdens de werkzaamheden als die gaan plaats vinden.                                                                                                      

Thijs Vos (PS)
Antoine Theeuwen (SP)