MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38)

Tegen: n.v.t.

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat:

 • De gemeente meer beleidsinstrumenten en meer budget heeft voor participatie in besluitvorming dan (vermoedelijk) ooit in de geschiedenis van deze stad.
 • Deze middelen niet altijd leiden tot de gewenste uitkomsten qua draagvlak onder deelnemers aan participatieprocessen.
 • Onlangs 8 wijkverenigingen de samenwerking met de gemeente hebben opgeschort.

Overwegende dat:

 • Participatie belangrijk is voor het creëren van draagvlak voor beleid en andere ontwikkelingen in de stad.
 • Het belangrijk is dat het college vooraf de juiste verwachtingen schetst en tevens betekenisvolle ruimte creëert voor participatie.
 • Een goede participatie een van de speerpunten is van dit en vorige colleges;
 • Het huidige college duidelijk belang hecht aan, en serieuze inspanning verricht voor, goede participatie.
 • Het in het belang is van de gemeenteraad, college en inwoners van Leiden dat participatiemiddelen zo effectief mogelijk worden ingezet.

Verzoekt het college:

 • Een voorstel te formuleren voor een onafhankelijk onderzoek naar participatie in Leiden.
 • Bij dit onderzoek te beoordelen:
  • Of buurtverenigingen, burgers en andere belanghebbende bij participatietrajecten een juist beeld en realistische verwachtingen hebben van het proces;
  • Of de kaders waarbinnen geparticipeerd wordt daadwerkelijk ruimte bieden voor betekenisvolle inbreng van participanten;
  • Of de verschillende participatieinstrumenten die de gemeente kent modern en levensvatbaar genoeg zijn, en of de deelnemers aan de processen representatief zijn voor de doelgroepen die ze vertegenwoordigen;
  • Of de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie “Burgerparticipatie door de ambtelijke organisatie” (2016) goed zijn opgenomen in de
   gemeentelijke organisatie;
  • Hoe de gemeente participatie beter kan inzetten.
 • Bij dit onderzoek zo mogelijk aandacht te geven aan:
  • Gericht informatie op te halen bij verschillende isbuurtverenigingen, burgers en andere belanghebbende bij participatietrajecten;
  • Minstens één casus uit het verleden waarover betrokkenen ontevreden waren en minstens één casus waarbij betrokkenen wel tevreden waren te evalueren;
  • Een participatieproces in de nabije toekomst van dichtbij te volgen teneinde het beleid “in werking” te zien;
  • Participatievormen uit andere, vergelijkbare gemeenten (nationaal of internationaal) te beoordelen en vergelijken met die in Leiden;
 • Dit voorstel met een onderzoeksopzet, kostenindicatie en planning voor het onderzoek voor
  te leggen aan de raad.

Dorien Verbree – VVD, Maarten Dirkse – VVD
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Marleen Schreuder – GroenLinks
Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Roeland Storm – CDA