MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA,  PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt om het huidige beleidsplan armoedebeleid te verlengen tot in 2023;
  • Het college ondertussen een communicatieplan opstelt met daarin uitkomsten van een gezamenlijke verkenning met de Werkplaats Sociaal Domein, de Hogeschool Leiden, de welzijnsorganisaties en de sociale wijkteams;
  • Het communicatieplan als doel heeft om het gebruik en de bekendheid van de armoederegelingen te vergroten;
  • Het college een eerste versie van het communicatieplan ter toetsing voorlegt aan maatschappelijke organisaties in de stad waaronder BuZZ;

Overwegende dat:

  • Inwoners zelf het beste kunnen aangeven hoe informatie over armoederegelingen hen bereikt;
  • Inwoners zelf het beste aan kunnen geven hoe drempels tot deelname aan armoederegelingen weggenomen kunnen worden;
  • Professionele organisaties, en in het bijzonder uitvoerende professionals van deze organisaties, een cruciale rol kunnen spelen in het zien en pakken van kansen om het bereik van armoederegelingen te vergroten, en ook in de uitvoering van het beleid een belangrijke rol kunnen spelen.
  • Het betrekken van deze inwoners voor zowel inwoners als ambtenaren op laagdrempelige manieren kan worden vormgegeven;

Verzoekt het College:

  • Het communicatieplan en het nieuwe armoedebeleid vorm te geven door middel van co-productie met zowel de betreffende inwoners als de betreffende maatschappelijke organisaties, waaronder de uitvoerende professionals van de maatschappelijke organisaties.

Prescillia van Noort (GroenLinks)
Esmee van Meer (PvdA)
Thijs Vos (PS)
Sebastiaan van der Veer (CDA)