MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVd, PvdA, CDA, LP (31)

Tegen: PvdD, SP, ChristenUnie (7)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

 • Het coronavirus momenteel grote impact heeft op ons leven;
 • Horecaondernemers zwaar getroffen zijn door de coronacrisis;
 • Ook horecamedewerkers momenteel minder of geen inkomsten hebben;
 • In het winterseizoen de ruimte voor terrassen in Leiden momenteel beperkt is;
 • Veel horecaondernemingen weinig ruimte hebben om binnen 1,5 meter afstand te houden;
 • Faillissementen in de horeca grote gevolgen hebben voor zowel de Leidse economie als voor de werkgelegenheid;

Overwegende dat

 • Ruimere terrassen bijdragen aan de oplossing van het ruimtegebrek in horecazaken tijdens de coronacrisis;
 • Op een ruim terras 1,5 meter afstand gehouden kan worden met meer bezoekers en hogere omzetten als gevolg;
 • Tijdelijke terrasuitbreidingen tijdens afgelopen zomer als een succes zijn ervaren door ondernemers en gasten;
 • Leidse terrassen een belangrijke rol spelen om ontmoetingen te faciliteren;
 • Er afgelopen zomer nauwelijks klachten zijn ontvangen over deze terrasuitbreidingen vanuit buurtbewoners;
 • RIVM-regels te allen tijde in acht genomen moeten worden;
 • Ondernemers zoveel mogelijk gebruik moeten maken van klimaatvriendelijke vormen van verwarming;
 • Er afspraken worden gemaakt met ondernemers zodat winkels en andere bedrijven goed bereikbaar blijven om te kunnen laden en lossen;

Verzoekt het college

 • In overleg met stakeholders te komen tot eenmalige verlenging van de huidige terrasregels met als doel om een deel van de openbare ruimte ter beschikking te stellen aan
  horecaondernemers voor het plaatsen van terrasmeubilair;
 • Zo kort mogelijk na het winterterrasseizoen, maar uiterlijk voor de zomer van 2021, een evaluatie van deze tijdelijke maatregelen naar de Raad te sturen;

Vahit Köroğlu (D66)
IJsbrand Olthof (D66)
Juliette Gilissen (VVD)
Joost Bleijie (CDA)
Maarten Kersten (PS)