MOTIE:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU, LP, Marcel Terlouw (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

Constaterende dat

  • Voorafgaande aan de Coronacrisis de prognoses en verwachtingen waren dat het aantal toeristen en bezoekers (sterk) zou groeien;
  • Een meerderheid van de Binnenstadbewoners (54%) ervoer in 2019 soms of veel overlast door bezoekers;
  • Grote aantallen Leidenaren geven aan dat zij last ondervinden van wildplassen, dronkenschap, het niet naleven van verkeersregels, luidruchtigheid en afval op straat.
  • Op sommige plaatsen, zoals bij de Vijfde Binnenvestgracht, wordt ook nu – ten tijde van de Coronacrisis – een grote mate van overlast ervaren.

Overwegende dat

  • Er grenzen zijn aan wat Leiden en de Binnenstad in het bijzonder aankunnen aan aantallen toeristen en bezoekers en dat de bezoekerseconomie ook voor Corona al een groot beslag legde op de leefbaarheid;
  • De visie alleen in abstracte en vage termen spreekt over het balans houden tussen leefbaarheid en levendigheid en het college ontkent dat er sprake is van “groei zonder grens”, maar dat niet geconcretiseerd wordt wat de grenzen zijn aan wat Leiden aankan en welke middelen of instrumenten worden ingezet om te voorkomen dat we deze grenzen overschrijden.

Verzoekt het college:

  • Effectindicatoren te ontwikkelen waarmee de effecten van de bezoekerseconomie op de leefbaarheid en het woongenot worden gemeten en daaraan maximumnormen te koppelen;
  • Actief sturend beleid te voeren om te voorkomen dat deze grenzen overschreden worden, bijvoorbeeld door communicatie en promotie af te bouwen of zelfs volledig stop te zetten indien de maximumnormen bereikt dreigen te worden.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting
Op dit moment zitten er in de regio Holland Rijnland tenminste 419 kinderen thuis, waarvan 145 kinderen vallen onder de categorie ‘geoorloofd verzuim’. Daarnaast zijn er tenminste 185 kinderen die een vrijstelling hebben gekregen op basis van lichamelijke en/of psychische gronden. Dit staat vermeld in het jaarverslag van RBL Holland Rijnland 2020-2021. Hieruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht voor deze kinderen en dat er dus sprake is van een crisis, omdat de ontwikkeling van deze kinderen vanzelfsprekend in gevaar komt. PS en SP zijn van mening dat een budgetplafond nooit een geldig excuus mag zijn om een kind zomaar thuis te laten zitten. Ook uit antwoorden op kamervragen van het lid De Hoop (PvdA) blijkt dat een budgetplafond nooit een reden kan zijn om een kind thuis te laten zitten. Als vastgesteld is dat een kind hulp nodig heeft zal de gemeente een uitzondering moeten maken op het budgetplafond bij betreffende aanbieder in de regio.

*) RBL Holland Rijnland jaarverslag 2020-2021 (rbl-hollandrijnland.nl)
**) Antwoorden op vragen over verdubbeling aantal thuiszitters | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
***) Antwoord op vooraf gestelde vragen van PS bij Verordening Jeugdhulp t_b_v_ OS 7-12 (notubiz.nl)