MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, SvL, CU (17)

Tegen: GL, PvdA, PvdD, CDA, SP (20)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

 • De minister van volkshuisvesting op 17 mei heeft aangekondigd dat het kabinet de bestaande woningvoorraad wil benutten door het optoppen en splitsen van woningen;[1]
 • De minister hiermee 80.000 tot 260.000 extra woningen wil toevoegen;
 • Het kabinet dit vooral in grotere steden wil laten plaatsvinden;

Overwegende dat

 • Optoppen en splitsen enerzijds mogelijkheden bieden om meer woningen binnen de bestaande woningvooraad toe te voegen, maar anderzijds ook voor knelpunten voor de leefbaarheid kunnen zorgen (bijvoorbeeld op het vlak van auto- en fietsparkeren, verkeer, onvoldoende groen, inriching straten, etc.);
 • Het daarom belangrijk is om optoppen en splitsen in samenhang te zien met de leefbaarheid;
 • De wijkvervangingen hiervoor bij uitstek geschikt zijn, omdat daarbij integraal naar verschillende opgaves binnen een wijk kan worden gekeken (groen, parkeren, verkeer, riool) en dit gecombineerd wordt met uitgebreide participatietrajecten;
 • Er op dat moment bovendien gesleuteld kan worden aan de inrichting van de openbare ruimte;
 • Daardoor integraal afwegingen kunnen worden gemaakt;

Verzoekt het college

 • Bij wijkvervangingen binnen de betreffende wijk te onderzoeken of en op welke locaties de bestaande woningvoorraad beter benut kan worden en welke effecten dit op de leefbaarheid heeft;
 • Op locaties waar de voordelen groter zijn dan de nadelen ruimte te bieden voor het optoppen en splitsen van de woningvoorraad;
 • Daarbij corporaties te betrekken omdat zij grote hoeveelheden vastgoed hebben waarvoor dit eventueel een efficiënte mogelijkheid kan zijn.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Mitchell Wiegand Bruss – Studenten voor Leiden

[1] Kamerbrief beter benutten bestaande woningvoorraad d.d. 17 mei 2023

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/05/17/kamerbrief-beter-benutten-bestaande-woningvoorraad