MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (32)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat:

 • Het college in haar beantwoording van motie 4 (G. Holla) bij ‘Woonvisie Leiden 2020-2030’ (RV. 19.0104) over het aanpakken van ongewenste bijeffecten van de woningnood, de effecten van een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding heeft onderzocht;
 • Het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren, het zogenaamde ‘buy to let’, tussen 2009 en 2017 is gestegen van gemiddeld 2% naar gemiddeld 8%;
 • Er de komende tijd veel nieuwbouwwoningen worden opgeleverd in Leiden;
 • Middeninkomens en starters niet kunnen concurreren met kapitaalkrachtige beleggers en een woning in Leiden voor deze groepen zo minder bereikbaar wordt;

Overwegende dat:

 • We in Leiden willen bouwen voor bewoners, niet voor beleggers;
 • Een zelfbewoningsplicht er voor zorgt dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan wonen en dat deze clausule er voor zorgt dat een woning niet aangeschaft kan worden om te verhuren (‘buy to let’);
 • Een anti- speculatiebeding ervoor zorgt dat een woning niet aangeschaft kan worden om deze primair met winst te verkopen;

Verzoekt het college:

 • Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond van de gemeente standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding op te nemen;
 • Bij nieuwe projecten op grond van private partijen in de onderhandelingen aantoonbaar aan te sturen op het opnemen van een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in de anterieure overeenkomst;
 • Een raadsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding binnen de door het Rijk te stellen kaders.
 • Bij de zelfbewoningsplicht wel te bekijken welke uitzonderingen wenselijk zijn, zoals voor eerstegraads familie of tijdelijk verblijf in het buitenland.

Abdelhaq Jermoumi, PvdA
Martijn Otten, PvdA
Pieter Krol, CU
Josine Heijnen, CDA
Ivo van Spronsen, GL
Harbert van der Kaap, PvdD
Antoine Theeuwen, SP
Maarten Kersten, PS