MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, PvdA (22)

Tegen: VVD, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (13)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Constaterende dat:

 • Het huidige beleidsplan het project Mondzorg Jeugd bevat;
 • Op 1 november de Dokters van de Wereld een gratis tandartsbehandeling aan enkele Leidenaren hebben gegeven en daarbij uitspraken dat voor veel inwoners de tandarts onbetaalbaar is geworden;
 • Op 30 november tandartsen en hulporganisaties, zoals Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), de noodklok luidden over toenemende tandartsarmoede en aangaven dat 1,5 miljoen Nederlanders de tandarts overslaan om kosten te besparen;
 • SUNN ook het aantal aanvragen voor tandartszorg ziet toenemen en er zorgen zijn over de mensen die niet in beeld zijn bij hulpverleners, zoals de sociale wijkteams;
 • Bij het verzamelamendement van de Programmabegroting 2023 er meer geld is bijgekomen voor het maatwerkbudget en voor de Stichting Urgente Noden Leiden;

Overwegende dat:

 • Tandartsarmoede een acuut probleem is, zoals aangegeven door verschillende maatschappelijke partners;
 • Preventie een belangrijk onderdeel is van het Leidse beleidsplan en toegankelijke tandartszorg een preventieve werking heeft, waarbij maatschappelijke kosten beperkt worden;
 • In 2023 een aanpak moet komen voor tandartsarmoede samen met de betrokken partners in de stad;

Verzoekt het college:

 • Samen met de Leidse kring van Tandartsen, Zorg en Zekerheid, stichting Urgente Noden Nederland, Voedselbank Leiden en andere relevante maatschappelijke partners een project ‘Mondzorg voor Volwassen’ in 2023 op te zetten zodat zoveel mogelijk Leidenaren die het niet kunnen betalen toegang tot tandartszorg krijgen;
 • In het project te inventariseren bij welke doelgroepen er tandartsarmoede heerst en mensen de tandarts mijden vanwege de kosten, en hoe iedere betrokken organisatie waaronder de gemeente zijn bijdrage kan leveren aan toegankelijke tandartszorg;
 • Als dekking voor het project de resterende € 300.000 te gebruiken die bij de vierde technische wijziging van de programmabegroting 2022 over is gebleven van minimabeleid, dat toegevoegd wordt in de reserve sociaal domein;
 • Het project op te zetten in het eerste kwartaal van 2023 en hierover te informeren bij de Kaderbrief.

Sander van Diepen – D66
Eli de Graaf – Partij Sleutelsta