Organisatie

Organisatie Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad is opgericht uit onvrede met de bestaande praktijk. Inwoners worden nog steeds te weinig betrokken bij zaken die hen direct aangaan. We willen de zeggenschap weer teruggeven aan de burger!

Bestuur

Partij Sleutelstad is een politieke vereniging met een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

Raad van Advies

De raad van advies bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen die de partij gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen.

Fractie

De fractie bestaat uit twee raadsleden en twee duo- raadsleden.

Steunfractie

Het voorbereidend werk van de gemeenteraad wordt gedaan in een aantal commissies:

  • Commissie Stedelijke Ontwikkeling (SO)
  • Commissie Werk en Middelen (WM)
  • Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (LB)
  • Commissie Onderwijs en Samenleving (OS)
  • Commissie Rekeningen (R)

In iedere raadscommissie zit een PS- raadslid c.q. duo-raadslid. Per commissie willen we een groepje instellen van 2 à 3 leden die, tezamen met een lid vanuit onze jongerenorganisatie, het betreffende raadslid met raad en daad terzijde staat (steunfractie). We zoeken daarvoor enthousiaste leden met kennis en ervaring op één van de genoemde beleidsterreinen.
Zij bereiden samen met het raadslid de commissie-vergaderingen voor en wonen deze in principe ook bij. Naar verwachting vraagt dit werk een inzet van c.a. 10 uur per maand.

Werkgroepen

Daarnaast hebben we behoefte aan vrijwilligers voor een werkgroep op het gebied van PR- en Communicatie, Financiën, het organiseren van het Politiek Café, onderhouden Sociale Media, verwerken on-line raadpleging, ed. Ook hier gaan we uit van c.a. 10 uur per maand.

Politiek Café

We vinden het belangrijk dat burgers meer betrokken worden bij de besluitvorming. Onder de noemer ‘Politiek Café’ organiseren we daarom bijeenkomsten, waarin we in debat gaan met onze kiezers, hen raadplegen en hun mening peilen. We praten jullie dan bij over de laatste ontwikkelingen.
We streven ernaar om eens in de zes weken een bijeenkomst te organiseren.

Forum

Daarnaast willen we onze kiezers ook on-line raadplegen, via E-mail en sociale media. Met de standpunten van de achterban staan we sterker in de discussies in de Commissies en de Raad.