Bestuur & Overheid

De lokale overheid is er voor de burgers en niet andersom. Daarom is Partij Sleutelstad voorstander van een gemeentelijke organisatie waarin de burger centraal staat. Besluitvorming vindt op een transparante wijze en zo dicht mogelijk bij de burger plaats. 

Partij Sleutelstad staat voor een open en transparant bestuur. De gemeente discrimineert niet, houdt zich aan afspraken en voert een consistent beleid. Informatie wordt tijdig en inzichtelijk beschikbaar gesteld. Er wordt geïnvesteerd in een onafhankelijke pers. De gemeente gaat ontspannen om met WOB-verzoeken van burgers en journalisten.

Als gevolg van dichtgetimmerde collegeakkoorden is de rol van de gemeenteraad uitgehold; raadsleden functioneren in de praktijk als bestrijders of steunpilaren van het College van B&W. Coalitiepartijen vormen een gesloten blok en reduceren daarmee de gemeenteraad tot een democratische stempelmachine. Partij Sleutelstad wil terug naar een open bestuurscultuur: een beknopt coalitieakkoord op hoofdlijnen, het vaker voorleggen van scenario’s aan de raad en wisselende meerderheden. Om de open bestuurscultuur te bestendigen zetten we in op een minderheidscollege; wethouders kunnen dan niet langer besluiten doordrukken, maar moeten op zoek naar draagvlak in de gemeenteraad en bij de inwoners.

Partij Sleutelstad is voorstander van samenwerking met gemeenten in de regio op de voorwaarde dat burgers daarmee instemmen en democratische controle op die samenwerking is gewaarborgd. Wij zijn voorstander van vernieuwende samenwerkingsvormen, zoals de federatiegemeente.

Partij Sleutelstad is geen voorstander van het fuseren met regiogemeenten, wanneer de burgers in de betrokken gemeenten zich daar niet in een referendum over hebben kunnen uitspreken.

Partij Sleutelstad is enkel dan voorstander van de decentralisatie van overheidstaken, wanneer er ook voldoende budget voor de uitvoering van die taken beschikbaar wordt gesteld.

Partij Sleutelstad hanteert het subsidiariteitsbeginsel, waarmee wordt bedoeld dat beslissingen die op wijk- en buurtniveau kunnen worden genomen, ook op dat niveau moeten worden genomen.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente moet beschikken over een ambtenarenapparaat dat is toegesneden op de uitvoering van de gemeentelijke taken. Efficiëntie en deskundigheid zijn daarbij de sleutelwoorden, waardoor inhuur van externe consultants drastisch kan worden beperkt.

Niet alle burgers zijn in voldoende mate digitaal vaardig. De gemeente dient er daarom voor te zorgen dat burgers met vragen, suggesties en klachten in alle gevallen ook in persoon bij de gemeente terecht kunnen. Daartoe richt de gemeente een fysiek loket in en stelt zij een conflictmakelaar en een lokale ombudsman aan. 

Partij Sleutelstad is voorstander van het zogenaamde right to challenge. Burgers en maatschappelijke organisaties die een overheidstaak beter, efficiënter of goedkoper kunnen uitvoeren, krijgen het recht om deze taak van de gemeente over te nemen. 

De gemeente draagt zorg voor de financiële ondersteuning van lokale media waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het bevorderen van onderzoeksjournalistiek.

Te allen tijde is de redactionele onafhankelijkheid van lokale media gewaarborgd. 

Nederlands is de taal waarin de gemeente communiceert met zijn burgers. In specifieke gevallen, wanneer dit tot problemen zou leiden of onredelijk is, kan hiervan worden afgeweken.