Burgerschap & Samenleving

Partij Sleutelstad komt op voor alle Leidenaren ongeacht hun geslacht, geaardheid, afkomst, etniciteit en religie. De partij onderschrijft de gelijkheid van burgers en zet zich in tegen iedere vorm van discriminatie. Partij Sleutelstad gaat echter niet mee in de huidige trend van het voeren van identiteitspolitiek, omdat daarbij kwetsbare groepen in de samenleving tegen elkaar worden opgezet en omdat identiteitspolitiek de aandacht afleidt van de fundamentele problemen in de samenleving.

Kwetsbare groepen in onze samenleving zijn slachtoffer van de almaar groeiende ongelijkheid in inkomen en vermogen en voelen zich aangetast in hun bestaanszekerheid door de doorgeslagen liberalisering van de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Dit leidt tot een veelheid aan lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Bovendien hebben kwetsbare groepen in de samenleving veel minder goed toegang tot politieke besluitvorming.

Deze problemen worden niet opgelost met identiteitspolitiek, waarbij irrelevante verschillen tussen mensen worden uitvergroot. Partij Sleutelstad stelt daarom een politiek voor die zich richt op het aanboren en versterken van het sociaal kapitaal, op het positief waarderen en benutten van diversiteit, op het actief bestrijden van discriminatie en op het daadwerkelijk beschermen van de meest kwetsbaren.

Door het aanboren en versterken van sociaal kapitaal binnen en tussen groepen mensen, wordt de kwaliteit van het sociale leven verbeterd en wordt de kwetsbaarheid verminderd. De gemeente kan burgers in kwetsbare groepen ondersteunen bij het aanboren en versterken van hun sociaal kapitaal door:

  • het bevorderen van op emancipatie gerichte contacten tussen leden van een gemeenschap en het bestrijden van isolement, waarbij kan worden gedacht aan het stimuleren van mantelzorg, maatjesprojecten en burenhulp;
  • het bevorderen van contacten en netwerken tussen gemeenschappen (het slaan van bruggen), waarbij kan worden gedacht aan het stimuleren van samen sporten, het bestrijden van segregatie in het onderwijs, het versterken van het verenigingsleven, het herwaarderen van het opbouwwerk, het toegankelijker maken van taalonderwijs voor alle taalbehoeftigen en het uitbreiden en toegankelijker maken van buurtontmoetingsplekken en buurtcentra.

De gemeente subsidieert geen organisaties die handelen in strijd met grondrechten, die doelen nastreven die met grondrechten in strijd zijn of die de integratie van nieuwkomers frustreren of tegenwerken.

Voor een vitale democratie is diversiteit van levensbelang. Burgers in een vitale democratie hebben het recht anders te zijn of een afwijkende mening te hebben zolang anderen daardoor niet in hun rechten worden beperkt. De gemeente kan de positieve aspecten van diversiteit bevorderen door:

  • het ontmoedigen van cultureel isolement van gemeenschappen door voorwaarden te stellen aan de toegang tot subsidies voor sociaal-cultureel werk en publiek gefinancierde faciliteiten;
  • het bevorderen van lotsverbondenheid tussen (groepen) burgers door onder meer het faciliteren van ontmoeting en samenwerking bij stedelijke ontwikkeling (burgerforum, co-creatie).

Alle burgers in een kwetsbare positie hebben recht op bescherming door de overheid. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente meer dan nu het geval is een op maatwerk gerichte aanpak moet hanteren bij het beschermen van kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt door:

  • het introduceren van het Persoonsgebonden Re-integratie Budget (PRB) als instrument in de uitvoering van de participatiewet, waardoor burgers meer regie krijgen over hun bestaan;
  • het introduceren van arbeidspools, waardoor kwetsbare burgers beter worden beschermd tegen de onzekerheden op de arbeidsmarkt;

Leiden levert een bijdrage aan de opvang van asielzoekers en statushouders die in verhouding staat met haar grootte, beschikbare ruimte en het absorptievermogen van de Leidse samenleving. Dat geldt ook binnen Leiden: bij spreiding en keuze voor opvanglocaties waken we er zoveel mogelijk voor dat dit extra druk legt op kwetsbare wijken.

Iedereen heeft recht op bed, bad en brood. In Leiden stellen we opnieuw een bed-bad-broodvoorziening in voor ongedocumenteerden die niet zijn geholpen met de landelijke voorziening in Rotterdam.

De gemeente heeft wat betreft Partij Sleutelstad een voortrekkersrol en een voorbeeldfunctie bij het bestrijden van discriminatie op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Daarbij kiest de gemeente voor instrumenten die niet leiden tot de discriminatie van weer andere groepen. Het bestrijden van bijvoorbeeld discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt mag niet de discriminatie van mannen tot gevolg hebben. De gemeente kan discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden door het opnieuw introduceren van een anti-discriminatieteam dat gelijke behandeling in het gemeentelijk aanstellingenbeleid monitort en waarborgt en door het hanteren van instrumenten, zoals het anoniem solliciteren.