Cultuur

Voor Partij Sleutelstad is kunst en cultuur meer dan de franje van het leven. PS wil daarom dat de gemeente zich nadrukkelijk inzet voor het beschermen en bevorderen van kunstbeoefening in de stad. De broedplaatsen hebben daarbij een belangrijke rol. PS vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het kunst- en cultuuraanbod goed toegankelijk is voor moeilijker bereikbare groepen in de bevolking.

Leiden mag met recht trots zijn op de kwaliteit en de diversiteit van het cultureel aanbod, maar Partij Sleutelstad wil dit aanbod wel toegankelijker maken voor specifieke doelgroepen, zoals de zorgsector, jongeren en bewoners van kansarme wijken. Wij zien daarbij een centrale rol weggelegd voor het PS Theater.

Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat jonge Leidenaren al vroeg in aanraking komen met kunst en cultuur. Niet alleen als toeschouwers, maar ook als beoefenaren. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente de scholen stimuleert om aansluiting te zoeken bij het lokale kunst- en cultuuraanbod.

Talloze Leidenaren beoefenen een vorm van amateurkunst. Partij Sleutelstad benadrukt de waarde hiervan en is van mening dat de gemeente de amateurkunst via het Centrum voor Amateurkunst Leiden ruimhartig moet ondersteunen.

Voor de ontwikkeling van het cultureel en maatschappelijk klimaat in de stad is het van belang dat er ruimte is voor ‘broedplaatsen’. Dit zijn plaatsen waar creatieve bewoners een betaalbare atelier- en werkruimte vinden en waar zij inspiratie opdoen. Voor de stad zijn broedplaatsen van belang als aanjagers van de opwaardering en herwaardering van wijken. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente de initiatiefnemers van broedplaatsen ruimhartig moet ondersteunen en waar nodig faciliteren.

Partij Sleutelstad is van mening dat kunst een publieke zaak is en dat het belangrijk is dat Leidse kunstenaars worden ondersteund. De in het fonds beschikbare middelen worden daarom uitsluitend ingezet ten behoeve van Leidse kunstenaars.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich krachtiger dan nu het geval is, moet inzetten voor het behoud van het historisch stadsgezicht en voor de bescherming van het Leidse materieel en immaterieel erfgoed (zoals het Leidse dialect). Dit betekent dat ontwikkelingen zoals het plegen van hoogbouw in en rond het centrum altijd kritisch aan de uitgangspunten van behoud en bescherming zullen worden getoetst.

Leiden is de museumstad van Nederland en Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente al het nodige in het werk moet stellen om de stad die status te laten behouden.