Energietransitie

Partij Sleutelstad onderschrijft de uitgangspunten van de energietransitie en erkent de noodzaak actie te ondernemen tegen klimaatverandering. PS vindt dat de Leidenaren, veel meer dan tot nu het geval is geweest, bij de energietransitie moeten worden betrokken. Een evenwichtige verdeling van de kosten en ondersteuning van lokale initiatieven hebben onze volle aandacht.

De energietransitie brengt onvermijdelijke kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Voor het noodzakelijke draagvlak is het essentieel dat kosten door eenieder in alle redelijkheid zijn op te brengen. Voor de burgers moet de opbrengst van de energietransitie meetbaar, het proces en de planning haalbaar en de kosten betaalbaar zijn. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente het beginsel van woonlastenneutraliteit, zoals afgesproken in het landelijk klimaatakkoord, als uitgangspunt neemt bij haar beleid.

De ontwikkeling van beleid voor de energietransitie is tot op heden vooral het domein van bestuurders, ambtenaren en experts. Wij vinden dat de lokale overheid zich meer moet inspannen om burgers en bedrijven bij de besluitvorming te betrekken, zodat daardoor een groter draagvlak voor de transitie ontstaat.

In de Regionale Energie Strategie (RES) spreken de gemeenten in de regio Holland-Rijnland af hoe zij de overgang van fossiele brandstoffen naar klimaat neutrale energieopwekking gaan uitvoeren. Wanneer burgers of maatschappelijke organisaties over de RES een referendum willen organiseren of op een andere wijze willen participeren, dan zullen wij hen zeker ondersteunen.

De bollenstreek in het westen en het veenweidegebied ten oosten van Leiden zijn historisch nauw met de stad verbonden en vormen unieke en voor de regio kenmerkende landschappen. Wij zijn van mening dat de gemeente zich in woord en daad moet inzetten voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit in deze landschappen. Dat betekent, dat er geen ruimte is voor grootschalige zonneweides, windmolenparken, distributiecentra en datacenters.

Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat de gemeente bij de energietransitie voldoende ruimte biedt aan lokale en kleinschalige initiatieven van burgers en bedrijven.

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente burgers en bedrijven beter gaat informeren over de energietransitie en de uitwerking van de RES op wijk- en straatniveau. Burgers en bedrijven moeten tijdig weten wat zij van de overheid kunnen verwachten en wat zij zelf kunnen en moeten doen. De gemeente moet daarom meer bekendheid geven aan het duurzaam bouwloket.

De gemeente geeft aan wat, gegeven de situatie en de stand van de techniek, optimale oplossingen zijn voor de transitie-opgave van burgers en bedrijven. De gemeente voert een gericht stimuleringsbeleid om de noodzakelijke ontwikkelingen in gang te zetten.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente burgers en bedrijven op een positieve manier moet betrekken bij de duurzaamheidsopgave waarbij ‘zelfbeschikkingsrecht, tenzij’ het uitgangspunt is. Voorkomen moet worden, dat burgers en bedrijven het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daarom faciliteert en stimuleert de gemeente gemeenschappelijke oplossingen en initiatieven, zoals de oprichting van energiecoöperaties en de inkoop van groene energie, zonnepanelen en windmolens.