Jongeren

Jonge Leidenaren zijn de toekomst van de stad en moeten daarom beter bij het beleid van de gemeente worden betrokken. De gemeente moet garanderen dat alle kwetsbare jongeren kunnen rekenen op hulp en ondersteuning als dat nodig is.

Partij Sleutelstad vindt dat participatie van burgers een kernwaarde is in ieder lokaal besluitvormingsproces. Daarbij heeft de problematiek van participatieongelijkheid altijd de aandacht van de partij. Participeren moet je echter leren en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom stelt PS voor dat de gemeente speciale aandacht besteedt aan het betrekken van jongeren bij beleid dat hen aangaat op een manier die hen aanspreekt. Veel jongeren lopen tegen problemen aan bij het vinden van een studentenkamer of woning en een stage. Voor MBO-studenten en niet-studenten is er minder te doen en te beleven in Leiden omdat diverse (horeca)voorzieningen alleen toegankelijk zijn op vertoon van een collegekaart.

Leiden heeft amper plekken en gelegenheden waar jongeren, praktisch en theoretisch opgeleiden en jongeren met en zonder migratieachtergrond, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen zijn. Verschillende sport- en uitgaansgelegenheden zijn zelfs alleen toegankelijk voor jongeren met een collegekaart. Partij Sleutelstad wil dat in Leiden weer een door jongeren zelf beheerd centrum komt gericht op culturele vorming en expressie naar het voorbeeld van @Ease in Amsterdam. Voor de jeugd zouden er ook hangplekken en ontmoetingsplekken moeten komen, waar zij samen kunnen komen zonder al te veel overlast voor de omwonenden te veroorzaken.

Voor MBO-studenten is in Leiden veel minder te doen en te beleven dan voor andere studenten. Verschillende sport- en uitgaansgelegenheden zijn enkel toegankelijk voor jongeren met een collegekaart (WO, HBO) en diverse universitaire voorzieningen zijn wel beschikbaar voor studenten van de hogeschool, maar niet voor die van het ROC. De gemeente gaat zich daarom inspannen om meer voorzieningen toegankelijk te maken voor MBO-studenten en jongeren in het algemeen.

Door het afschaffen van de basisbeurs moeten studenten lenen om hun studie en huur te betalen. Dit leidt tot torenhoge schulden, groeiende ongelijkheid en steeds meer jonge starters die geen hypotheek kunnen krijgen om een woning te kopen. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente zich inzet om de basisbeurs weer in te voeren en om de negatieve effecten van het leenstelsel tegen te gaan, bijvoorbeeld door het introduren van een starterslening bij de aanschaf van een huis.

Veel jonge starters op de woningmarkt komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning of kunnen geen hypotheek krijgen vanwege een te laag inkomen of een studieschuld. Zij zijn daardoor aangewezen op exorbitante huren in de vrije sector die vaak veel hoger zijn dan hypotheeklasten. Sparen zit er niet in door de hoge huren en de studieschuld. De gemeente dient starters een kickstart te geven met een starterslening waarmee het verschil tussen de hypotheek en koopprijs kan worden overbrugd.

Veel huurbazen berekenen de afvalstoffen- en rioolheffing door aan studenten. Ondanks hun lage inkomen komen door regeltechnische redenen kamerbewoners in tegenstelling tot andere huurders niet in aanmerking voor kwijtschelding. Partij Sleutelstad wil dat deze regels worden aangepast dan wel dat kamerbewoners financieel worden gecompenseerd.

Voor veel studenten is het lastig om een studentenkamer te vinden. Daarom bouwt Leiden veel nieuwe studentenwoningen aan de randen van de stad. Dat gaat echter overwegend om studio’s, terwijl veel studenten juist graag samen met andere studenten willen wonen (met een zgn. “fusie”). In bouwplannen voor studentenwoningen dient meer rekening te worden gehouden met deze behoefte.

Stages zijn belangrijk voor de ontwikkeling van scholieren en studenten en vaak een voorwaarde voor studievoortgang. Helaas is het niet altijd makkelijk om een stageplaats te bemachtigen en ontbreekt het bij stages geregeld aan een passende vergoeding. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen bevordert de gemeente dat studenten en werkgevers elkaar makkelijk vinden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: stages worden altijd passend vergoed.

Ieder kind heeft recht op hulp en zorg. De inzet daarvan mag niet afhankelijk zijn van de taalvaardigheid van de ouders. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente bij de aanbesteding van de jeugdzorg moet eisen dat instellingen voorzieningen treffen om ouders, die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, passende hulp te bieden. Bij voorkeur zorgen instellingen ervoor dat zij beschikken over teams waarin kennis over niet-Westerse culturen is geborgd.

De gemeente draagt er zorg voor dat alle gezinnen die een beroep doen op jeugdzorg, door gekwalificeerde professionals worden geholpen. Dat betekent dat instellingen binnen de jeugdzorg ervoor zorgen dat zij gezinnen met een niet-Westerse culturele achtergrond adequaat kunnen helpen.