Natuur en Milieu

Leiden is een erg versteende stad en dat terwijl groen een voorwaarde is voor een leven in gezondheid en welzijn. Partij Sleutelstad vindt daarom dat de gemeente eindelijk eens echt werk moet maken van het vergoenen van onze woonomgeving. Initiatieven van burgers spelen daarbij een belangrijke rol.

Partij Sleutelstad is voorstander van het vergroenen van parken, pleinen en plekken die nu nog zijn bestraat, maar die niet of nauwelijks worden gebruikt.

Bomen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en biodiversiteit van Leiden. Ze zorgen voor verkoeling en slaan CO₂ op. Helaas delven bomen vaak het onderspit tegen andere belangen en neemt het aantal bomen nog altijd af. Partij Sleutelstad wil daarom, dat de bescherming van bomen en het bomenbestand beter geborgd wordt. Illegale kap moet worden bestreden. De gemeente moet samen met inwoners actief en ambitieus meer bomen aanplanten.

Klimaatneutraal bouwen, groene daken, hangende tuinen, ondergronds parkeren; het is een greep uit tal van slimme oplossingen, waarbij nieuwbouw wordt gecombineerd met vergroening. Partij Sleutelstad vindt dat deze benadering bij ieder bouwproject in de stad moet worden toegepast. Wanneer nieuwbouw in combinatie met vergroening in specifieke gevallen niet mogelijk blijkt, dan geven wij voorrang aan vergroenen.

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente, meer dan nu het geval is, initiatieven van burgers op het gebied van vergroening stimuleert en omarmt. PS is verder van mening dat de gemeente ruimhartig moet experimenteren met vormen van zelfbeheer door burgers van vergroende locaties.

Partij Sleutelstad steunt het gemeentelijk beleid om de Leidse economie in 2050 volledig circulair te laten zijn. Dat betekent, dat gemeente, burgers en bedrijven bij het consumeren en produceren geen grondstoffen uitputten en dat reststoffen volledig worden hergebruikt. De gemeente kan de ontwikkeling naar een circulaire economie aanjagen met behulp van het eigen aanbestedingsbeleid (maatschappelijk verantwoord investeren).

Partij Sleutelstad is voorstander van concrete maatregelen voor een schoner milieu, zoals het weren van vervuilende voertuigen, zoals auto’s, brommers en scooters, uit de binnenstad en het ontmoedigen van de aanschaf van ongefilterde houtkachels door particulieren. Voorts is PS van mening, dat de gemeente burgers moet stimuleren hun tuinen te vergroenen door tegels te vervangen door beplanting.

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente in het ruimtelijkeordeningsbeleid meer gewicht hecht aan het behoud van de kwaliteit van het binnenstedelijk gebied en de landschappelijke omgeving. Voorkomen moet worden, dat bedrijventerreinen, distributiecentra, zonneweides en windmolenparken de omgeving gaan overheersen. De Oostvlietpolder blijft groen en mag niet worden bebouwd.

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente zich uitdrukkelijk inzet voor de versterking van de band tussen de stad en het agrarische landschap. Dit betekent, dat Leiden zich meer dan nu het geval is, zal profileren als afzetmarkt voor diervriendelijke en natuurvriendelijke agrarische producten uit de omgeving van de stad.

Om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst aanslagen op het groen in de Leidse stadsparken kan plegen, stelt Partij Sleutelstad voor om onze parken een monumentenstatus te verlenen. Een parkcurator krijgt tot taak om de parken te beschermen tegen aantasting van de natuurlijke kwaliteit door o.a. woningbouw, sportverenigingen en commerciële activiteiten.