Nieuwe Democratie

Nieuwe democratie is een van de speerpunten waarmee Partij Sleutelstad zich onderscheidt van alle andere partijen. PS stelt een reeks aan participatie- en inspraakvormen voor, waardoor de invloed van burgers op het bestuur van hun stad structureel wordt verbeterd. 

Partij Sleutelstad houdt voeling met wat er leeft onder de bevolking. We zijn aanspreekbaar, trekken de wijk in en houden spreekuren.

Partij Sleutelstad is groot voorstander van de verruiming van de invloed van de burgers op het bestuur van de stad. Wij zetten ons in voor de invoering van het bindend referendum waarbij de handtekeningendrempel wordt verlaagd en de opkomstdrempel wordt afgeschaft of wordt vervangen door een uitkomstdrempel. De gemeente wordt verplicht een bindend referendum te organiseren in het geval van een voorgenomen fusie met een andere gemeente en bij het voornemen tot het plegen van grote investeringen. Partij Sleutelstad wenst een onderzoek naar de haalbaarheid van buurtreferenda en andere (digitale) instrumenten om voeling te houden met de opvattingen van burgers.

Op papier telt elke stem even zwaar maar in de praktijk hebben praktisch opgeleiden en burgers met een lager inkomen veel minder toegang tot en invloed op de politieke besluitvorming dan welvarender en hoger opgeleide burgers. Zij worden slecht vertegenwoordigd, met hun inbreng wordt minder gedaan en zij zijn ondervertegenwoordigd in politieke organen en participatietrajecten. Het bestrijden van politieke ongelijkheid is voor ons een belangrijk speerpunt. Wij breiden de Leidse democratie daarom uit met middelen die veel steun hebben en veel gebruikt worden door ondervertegenwoordigde groepen, zoals het referendum en een directe verkiezing van het stadsbestuur.    

Partij Sleutelstad wil het volksinitiatief in Leiden invoeren. Hiermee kunnen burgers een eigen voorstel voorleggen aan de gemeenteraad en, bij afwijzing, hierover een referendum afdwingen.

In aanvulling op de huidige praktijk waarbij burgers enkel een stem kunnen uitbrengen op een kandidaat voor de controlerende macht, de gemeenteraad, wenst Partij Sleutelstad dat burgers ook een stem kunnen uitbrengen op de bestuurlijke macht. Dat kan het beste door het rechtstreeks kiezen van een formateur.

De gemeente moet meer ambitie tonen in het streven burgers te betrekken bij de besluitvorming. Te vaak beweegt participatie en inspraak zich slechts op het niveau van informeren en consulteren. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente niet bang moet zijn om beslissingsrecht aan burgers over te dragen en burgers in de gelegenheid te stellen met eigen voorstellen te komen waarover een referendum kan worden afgedwongen. Ook zijn wij voorstander van gelote burgerfora als instrument om burgers te betrekken bij grote stadsbrede vraagstukken.

Partij Sleutelstad is voorstander van de invoering van rechtstreeks door de burgers gekozen wijkraden waarbij wij rekening houden met de waarde van goed functionerende wijkverenigingen en oog hebben voor maatwerk op basis van historisch gegroeide verschillen tussen wijken.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente de initiatieven van burgers moet stimuleren en omarmen. Initiatieven zoals een buurtzorgcoöperatie of een alternatieve energievoorziening zijn een meerwaarde voor de samenleving. De gemeente kan dergelijke initiatieven ondersteunen door de invoering van het right to challenge, right to bid, right to plan en andere buurtrechten, zoals de buurtbegroting.

Op voorspraak van Partij Sleutelstad heeft de gemeente een digitaal participatieplatform geïntroduceerd: doemee.leiden.nl. Dit is een goede aanvulling op de bestaande participatiemiddelen, maar kan nog worden verbeterd. Partij Sleutelstad zet zich in voor het verder uitrollen van digitale participatie-instrumenten.

Burgerfora die eindigen met een referendum, gekozen wijkraden verbinden met burgerinitiatieven, inspraakavonden en e-tools; het op slimme wijze combineren van verschillende vormen van democratie en participatie leidt tot betere resultaten en kan de zwakke kanten van individuele participatiemiddelen opheffen. Veel meer dan nu het geval is, moet Leiden inzetten op slimme en innovatieve combinaties. Madrid en Barcelona, Ierland en Zwitserland dienen daarbij als voorbeelden.