Onderwijs

De taak van de gemeente in het onderwijsbeleid is beperkt. Toch kan de gemeente een rol spelen in het bevorderen van een gezonde levensstijl van leerlingen, het bevorderen van de verkeersveiligheid rondom scholen en het tegengaan van segregatie in het onderwijs.

Leerlingen en docenten moeten zich in alle opzichten veilig kunnen voelen in de school. De gemeente ondersteunt de scholen op alle mogelijke manieren om dit waar te kunnen maken. Scholen geven aan wat zij daarvoor van de gemeente nodig hebben, bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een antipestprotocol.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor de terugkeer van het schoolzwemmen. Gebleken is dat met name kinderen van ouders met een migratieachtergrond anders niet leren zwemmen met alle gevolgen van dien.

Overgewicht is een groot probleem onder jongeren en een belangrijke risicofactor voor gezondheidsproblemen in het latere leven. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente met de scholen een convenant sluit dat tot doel heeft om in de kantines vooral gezonde snacks en drankjes aan te bieden.

De segregatie in het onderwijs, waarbij kinderen uit verschillende sociale groepen steeds minder vaak met elkaar naar school gaan, is een onwenselijke ontwikkeling. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente de initiatieven van ouders die tot doel hebben segregatie in het onderwijs tegen te gaan, stimuleert en ondersteunt. Voorts wil PS in dit kader dat de gemeente kinderen uit sociaal zwakke milieus extra zal ondersteunen.

Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid rond scholen goed is geregeld en dat scholen goed bereikbaar zijn voor het halen en brengen van kinderen. Daarbij stimuleert de gemeente het halen en brengen van kinderen te voet of met de fiets. Partij Sleutelstad is voorstander van de instelling van 15 km zones rondom scholen.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente moet streven naar goede, duurzame en gezonde schoolgebouwen. Daarbij moet worden ingezet op een breder maatschappelijk gebruik van de gebouwen, bijvoorbeeld door sportverenigingen, voor inburgering en voor volwasseneneducatie.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. De plicht om daarvoor te zorgen is neergelegd bij de scholen. Helaas komt het ook in Leiden nog voor dat kinderen thuisblijven, omdat er voor hen geen passend onderwijsaanbod beschikbaar is. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente actiever moet zijn in het realiseren van een passend onderwijsaanbod door het beter ondersteunen en faciliteren van de basisscholen. De schoolbegeleidingsdiensten spelen daarbij een centrale rol.  

Partij Sleutelstad is van mening dat Leiden voor de docenten niet alleen een prettige stad moet zijn om in te werken, maar ook om in te wonen. Daarom is PS een voorstander van het verlenen van voorrang aan docenten bij het vinden van huisvesting en het verkrijgen van een parkeervergunning.

Partij Sleutelstad is voorstander van drugs- en rookvrije zones rond scholen. In deze zones wil PS extra inzet van de politie met structurele controles tegen drugshandel en drugsoverlast. In andere gemeenten is gebleken dat een dergelijke aanpak heeft geleid tot afname van de aan drugs gerelateerde problematiek.

Partij Sleutelstad is trots op de aanwezigheid van de universiteit in de stad en beschouwt deze als een belangrijke partner op het gebied van stedelijke ontwikkeling. De gemeente moet er in die relatie ervoor waken dat de belangen van de universiteit in evenwicht blijven met andere belangen, zoals die van burgers en bedrijven.